cấu hình

11 kết quả phù hợp trong mục cấu hình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại

1/ Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của Mg, Ca, Al, Si cho biết các nguyên tố trên có số hiệu lần lượt là: 12, 20, 13, 14.

2/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 18. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

3/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 32. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron

Một hợp chất B vô cơ được tạo nên từ ion M3+ và ion X- . Tổng số hạt trong hợp chất là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn tổng số hạt trong M3+ là 16.
a) Viết cấu hình electron của M, M3+, X, X-
b) Xác định CTPT hợp chất B. Viết phương trình hóa học khi cho B lần lượt tác dụng với các dung dịch sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử

Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y(Z = 17)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. Cho biết nguyên tố X, Y,là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b. Liên kết giữa X, Y trong hợp chất XY2 là loại lie6nke61t gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu hình electron của nguyên tử S là

Cấu hình electron của nguyên tử S là :

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm cấu hình electron của khí hiếm?

Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. Na+ B. Mg2+ C . Al3+ D. Fe2+

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên nhân liên kết thành phân tử

Do nguyên nhân nào mà các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử?
A. Vì chúng có độ âm điện khác nhau
B. Vì chúng có tính chất khác nhau
C. Để có cấu hình electron lớp ngoài cùng bền vững giống khí hiếm
D. Để lớp ngoài cùng có nhiều electron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm ion có chung cấu hình e

Trong số các ion sau đây : Na^{+}, Cl^{-}, Mg^{2+}, Ba^{2+}, S^{2-}, K^{+}, Al^{3+}, F^{-}, Fe^{3+} có bao nhiêu ion có chung cấu hình electron 1s^{2}2s^{2}2p^{6} ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sắp xếp bán kính theo chiều tăng dần

Hợp chất E tạo từ ion X^{n+} và Y-. Cả X^{n+}, Y- đều có cấu hình e là 1s2 2s2 2p6.

Sắp xếp bán kính của X, Y, X^{n+} và Y- theo chiều tăng dần là

A. X^{n+} < Y < Y- < X. B. X^{n+} < Y < X < Y-

C. X^{n+} < Y- < Y < X. D. Y < Y- < X^{n+} < X

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cấu hình electron nguyên tử

Số nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s2 là

A. 1. B. 3. C. 8. D. 9.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ý nghĩa của quá trình phiên mã

Ý nào sau đây không phải là diễn biến của quá trình phiên mã?
A. ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm tháo xoắn ptử ADN.
B. Mạch khuôn có chiều 3'->5'tổng hợp nên mARN có chiều 5'->3' theo NTBS
C. Mạch khuôn có chiều 5'->3'tổng hợp nên mARN có chiều 3'->5' theo NTBS
D. Khi gặp tín hiệu kết thúc mARN được tách ra biến đổi cấu hình.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bệnh hồng cầu hình liềm ở người

Câu nào sau đây SAI?
A. Bệnh hồng cầu hình liềm ở người do tác nhân hoá học consixin gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
B. Đột biến gen do ghép nhầm G* trải qua 2 lần tái bản ADN.
C. Đột biến gen lặn ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên nên không bị đào thải.
D. Acridin chèn vào mạch bổ sung gây ra đột biến mất cặp nuclêôtit.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay