cấu trúc gen

2 kết quả phù hợp trong mục cấu trúc gen
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ thể dị hợp đời F3

1 quần thể cà chua, thế hệ xuất phát có cấu trúc kiểu gen P : 0,5 AA + 0,4 Aa + 0,1 aa = 1, cho tự thụ phấn bắt buộc qua 3 đời, tỉ lệ thể dị hợp đời F3 là:
A. 10% B. 5% C. 50% D. 0,5%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của đột biến gen

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến gen làm xuất hiện cá alen khác nhau trong quần thể.
B. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.
C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
D. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay