cây công nghiệp

9 kết quả phù hợp trong mục cây công nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp

Cho bảng số liệu sau:
Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 1990 – 2007 (đơn vị: nghìn ha)

Resized Image
a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 1990 – 2007.
b. Qua bảng số liệu và biểu đồ, hãy nhận xét về sự thay đổi diện tích gieo trồng của 2 loại cây trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta

Việc hình thành và phát triển các vùng chuyên canh có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy thế mạnh đất nước và thực hiện công nghiệp hoá nông thôn. Em hãy:
a. Trình bày ý nghĩa của việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta.
b. So sánh hướng chuyên môn hoá trong sản xuất cây công nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. Giải thích nguyên nhân của hướng chuyên môn hoá trong sản xuất cây công nghiệp của hai vùng đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ích lợi của vi khuẩn

Câu 1:Trình bày ích lợi của vi khuẩn?
Câu 2: Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố tự nhiên và phát triển cây công nghiệp

Phân tích ảnh hư¬ởng của các nhân tố tự nhiên, tới sự phát triển công nghiệp của nước ta.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân bố cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên

1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a) Kể tên và nơi phân bố của các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên.
b) Trình bày những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.
2. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên đối với phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a.nêu các vùng có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệpp so với tỏng diện tích gieo trồng đã sử dụngở các mức:dưới10%,từ10%-20%,trên
50%.
b.Nêu sự phân bố các cây công nghiệp chủ yếu ở nước ta hiện nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cây lương thực

Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những thế mạnh Nông - Công nghiệp

Những thế mạnh Nông - Công nghiệp của vùng kinh tế Tây nguyên là:
a. Cây công nghiệp, khai khoáng, thuỷ điện.
b. Cây công nghiệp, thuỷ điện, đánh bắt hải sản.
c. Cây công nghiệp, thuỷ điện.
d. Cây công nghiệp, thuỷ điện, gỗ, khai khoáng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện trạng phát triển cây công nghiệp

Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản Ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay