cây lương thực

3 kết quả phù hợp trong mục cây lương thực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ích lợi của vi khuẩn

Câu 1:Trình bày ích lợi của vi khuẩn?
Câu 2: Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cây lương thực

Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ

Ý nào sau đây không phải thế mạnh trong nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
A. Trồng cây công nghiệp
B. Trồng cây ăn quả
C. Chăn nuôi theo kiểu công nghiệp
D. Trồng cây lương thực< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay