chất hữu cơ

36 kết quả phù hợp trong mục chất hữu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Các nguyên tố chủ yếu trong hợp chất hữu cơ xây dựng nên tế bào là:
A. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, Nitơ. B. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, Canxi
C. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, photpho. D. Cacbon, canxi, Ôxi, photpho.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào

1.Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là gì ?
a. C, H, O, P
b. C,H,O,N
c. C,H,O,Ca
d. C,O,P,K
2. Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào là gì ?
a. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Xenlulôzơ
b. Cacbonhiđrat, Lipit, Axitnuclêic và Glycôgen
c. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic
d. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và axit amin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ biến hóa

. Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

Resized Image

Với A,B,C,D, M, N là chất hữu cơ thường gặp. Hãy gọi tên các chất A, B, C, D, M, N.
2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các aminoaxit có công thức phân tử C4H9NO2.
Có một số chất mạch hở cũng có công thức phân tử C4H9NO2, mỗi chất đều dễ dàng phản ứng với dung dịch NaOH ngay ở nhiệt độ thường tạo ra amoniac. Viết công thức cấu tạo của các chất đó và viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của chúng với NaOH tạo ra amoniac.
3. Hãy viết công thức cấu tạo của những loại este (mỗi loại một chất làm ví dụ) được tạo ra từ những axit hữu cơ mà khi xà phòng hóa thu được:
a. Một muối và một rượu. b. Hai muối và một rượu.
c. Một muối và hai rượu. d. Ba muối và một rượu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên của hợp chất hữu cơ

Viết các công thức cấu tạo ứng với tên gọi sau:
a. ancol sec-pentylic. b. vinyl benzen.
Gọi tên của hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quang hợp quyết định năng suất thực vật

Quang hợp quyết định năng suất thực vật vì
A. Tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng.
B. Tuyển chọn và tạo mới các giống.
C. Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phan.
D. 90-95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bản chất của quá trình hô hấp

Bản chất của quá trình hô hấp là:
A. Là quá trình phân giải chất hữu cơ tạo đường glucoz, khí CO2 và hơi nước
B. Là quá trình phân giải chất hữu cơ tạo khí O2, CO2 và hơi nước
C. Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ khí CO2 và hơi nước
D. Là quá trình phân giải chất hữu cơ tạo khí CO2 và hơi nước

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử- hóa học 9

Chất hữu cơ X có công thức RCOOH và Y có công thức R'(OH)2 trong đó R và R' là các gốc hiđrocacbon mạch hở. Hỗn hợp A vừa trộn gồm X và Y, chia A thành hai phần bằng nhau, mỗi phần chứa tổng số mol hai chất là 0,05 mol.
Phần 1: Cho tác dụng với Na dư được 0,08 gam khí.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn được 3,136 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước .
1. Tìm CTPT của X, Y.
2. Viết CTCT của X và Y, gọi tên chúng.
Cho H = 1, C = 12, O =16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F mà F tác dụng với A lại tạo C.
1. Xác định CTPT của A, B, C, D và E. Viết các CTCT của chúng .
2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên các hợp chất hữu cơ

Gọi tên các hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm phân biệt thực vật và động vật

Đặc điểm nào dưới đây phân biệt động vật và thực vật:
a. Có hệ thần kinh và giác quan b, Có khả năng di chuyển
c. Dị dưỡng tức là dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẳn
d. Tất cả các ý trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng

các vi sinh vật dị dưỡng thu nhận năng lượng từ quá trình phân giải các chất hữu cơ có sẵn, tuy nhiên trong tự nhiên tồn tại nhiều nhiều nhóm vi sinh vật dị dưỡng khác nhau và cách thu nhận năng lượng (dưới dạng ATP) cũng khác nhau.
a. nêu các phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng mà em biết?
b. giữa lên men lactic (muối dưa) và lên men etylic (nấu rượu) có điểm gì chung và điểm gì khác biệt?
c. một số vi sinh vật khuyết dưỡng không thể sống được trên môi trường tối thiểu nhưng khi được nuôi cấy chung với một vi sinh vật nguyên dưỡng khác thì cả hai đều sinh trưởng, phát triển bình thường. Hiện tượng này gọi là gì? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của rễ

Ở thực vật rễ có chức năng gì?

a. Hút nước và muối khoáng

b. Thoát hơi nước

c. Sinh sản

d. Tổng hợp chất hữu cơ nuôi cây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể dị đa bội và thể tự đa bội

Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội( thể song nhị bội ) so với thể tự đa bội là
A. Tổ hợp của hai tính trạng của hai loài khác nhau
B. Tế bào mang cả hai bộ NST của hai loài khác nhau
C. Khả năng tổng hựop chất hữu cơ kém hơn
D.Khả năng chống chịu và phát triển bình thường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của rễ

. Rễ có chức năng:
a. Hút nước và muối khoáng b. Tổng hợp chất hữu cơ
c. Giữ vững cho cây d. Cả a và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của mạch rây

Mạch rây có chức năng:
a. Vận chuyển nước và muối khoáng b. Vận chuyển chất hữu cơ
c. Giữ vững cho cây d. Cả a và b.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng quang hợp của cây

Khi quang hợp cây xanh tạo ra?
a. Tinh bột và khí ôxy b. Tinh bột và khí cácboníc
d. Tinh bột và chấthữu cơ d.Tinh bột và nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ phận vận chuyển chất hữu cơ của cây

Bộ phận nào của thân cây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ?
a. Vỏ b. Ruột
c. Mạch gỗ d.Mạch dây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Trong cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì
A. liên kết ba bền hơn gấp ba lần liên kết đơn.
B. liên kết đôi bền gấp hai lần liên kết đơn.
C. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết đôi và liên kết đơn đều rất bền vững.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của đất

Hai thành phần chính của đất là chất khoáng và: A.nước B.không khí C.chất hữu cơ D.chất vô cơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Qúa trình phân giải cacbohidrat

Qúa trình phân giải cacbohidrat mà chất nhận electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ gọi là: A. Phân giải glucôzơ B. Lên men C. Hô hấp kỵ khí D. Hô hấp hiếu khí< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay