chất lỏng

27 kết quả phù hợp trong mục chất lỏng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn

Câu 1) Hãy giải thích vì sao khi đổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu, ta thu được hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn 100 cm3 ?
Câu 2) Nêu hình thức truyền nhiệt trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và trong chân không ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của dòng dọc

Câu 1.(1.5điểm).
Ròng rọc có những tác dụng gì? Để làm giảm lực kéo và thay đổi hướng của lực so với khi
kéo trực tiếp ta cần sử dụng ròng rọc như thế nào?
Câu 2.(1.5điểm).
Trong ba chất rắn, lỏng, khí. Chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? chất nào nở vì nhiệt ít nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính áp suất trong bình thông nhau

Cho một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn gấp hai lần nhánh nhỏ. Giữa hai nhánh có một khóa K. Khi khóa K đóng, đổ một lượng nước vào nhánh nhỏ. Sau đó mở khóa K, thấy mực nước trong nhánh nhỏ là 5cm. Tiết diện nhánh nhỏ là 2cm vuông.

a/ tính áp suất nước tại đáy của hai nhánh sau khi mở khóa

b/ tính thể tích nước có trong bình thông nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt

Trộn 3 chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là
m1= 1kg. m2 = 2kg, m3= 3kg. Nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là
c1= 2500J/kg.K. t1= 10^{circ}C ; c2= 4200J/kg.K , t2 = 5^{circ}C ; c3 = 3000J/kg.K, t3 = 50^{circ}C.
Biết rằng sau khi trao đổi nhiệt không có chất nào bị hóa rắn, hóa hơi. Tính :
a) Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt.
b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng hỗn hợp đến t’ = 30^{circ}C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện chất lỏng tinh khiết

Một chất lỏng tinh khiết khi :
A. Chất lỏng đó trong suốt.
B. Chất lỏng đó không tan trong nước.
C. Chất lỏng đó có nhiệt độ sôi nhất định

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng bay hơi

Hiện tượng bay hơi là hiện tượng nào sau đây?
A. Chất lỏng biến thành hơi B. Chất khí biến thành chất lỏng
C. Chất rắn biến thành chất lỏng D. Chất lỏng biến thành chất rắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khi đun nóng một luợng chất lỏng

Hiện tuợng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một luợng chất lỏng: A.Khối luợng của chất lỏng tăng.
B.Trọng luợng của chất lỏng tăng.
C.Thể tích của chất lỏng tăng.
D.Cả khối luợng, trọng luợngvà thể tích của chất lỏng tăng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng?
A.Rắn , lỏng , khí B.Rắn , khí , lỏng C.Khí , lỏng , rắn D.Khí , rắn , lỏng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chiết suất của chất lỏng.

Một cái chậu hình hộp chữ nhật đựng chất lỏng.
Biết AB = a, AD = 2a. Mắt nhìn theo phương BD nhìn thấy được
trung điểm M của BC. Tính chiết suất của chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ

Nêu kết luận về cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự bay hơi của chất lỏng

Chọn câu sai.
A. Bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí ( hơi).
B. Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi ( khí ) sang thể lỏng.
C. Một chất lỏng bay hơi thì luôn kèm theo sự ngưng tụ và ngược lại.
D. Sự bay hơi có thể xảy ra ngay trong lòng chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của khối lượng chất lỏng

Khối chất lỏng có đặc điểm nào sau đây.
A. Không có thể tích riêng. B. Không có hình dạng riêng.
C. Chịu nén tốt D. Có cấu trúc tinh thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính áp suất chất lỏng

Viết công thức tính áp suất chất lỏng. Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tốc độ bay hơi của chất lỏng

a. Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b. Hãy nêu những đặc điểm về nhiệt độ sôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường truyền âm

Âm chỉ truyền qua các môi trường:
A. Chất rắn , chất lỏng và chân không B. Chất rắn, chất khí và chân không
C. Chât lỏng, chất khí và chân không D. Chất khí, chất rắn và chất lỏng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự bay hơi của chất lỏng

Chọn câu sai
A.Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
B.Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
C.Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.
D.Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Phát biểu nào sau đây không đúng về hệ số căng bề mặt của chất lỏng ?
A.Hệ số căng bề mặt có đơn vị là N/m
B.Hệ số căng bề mặt phụ thuộc bề mặt của chất lỏng
C.Hệ số căng bề mặt phụ thuộc bản chất của chất lỏng
D.Hệ số căng bề mặt phụ thuộc vào nhiệt độ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sự sôi

Chọn câu sai
A.Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
B.Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
C.Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
D.Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Phát biểu nào sau đây không đúng về hệ số căng bề mặt của chất lỏng ?
A.Hệ số căng bề mặt phụ thuộc bản chất của chất lỏng
B.Hệ số căng bề mặt có đơn vị là N/m
C.Hệ số căng bề mặt phụ thuộc vào nhiệt độ
D.Hệ số căng bề mặt phụ thuộc bề mặt của chất lỏng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đo thể tích chất lỏng

Dụng cụ dùng để đo thể tích của chất lỏng là
A. ca đong và bình chia độ.
B. bình tràn và bình chứa.
C. bình tràn và ca đong.
D. bình chứa và bình chia độ.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay