chiến dịch điện biên phủ

4 kết quả phù hợp trong mục chiến dịch điện biên phủ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu của chiến dịch Điện Biên Phủ

Mục tiêu của chiến dịch Điện Biên Phủ là.
a- Tiu diệt sinh lực địch b- Giải phóng vùng Tây Bắc.
c- Giải phóng Bắc Lào d- Tất cả các câu trên đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ

Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ là:
a- Loại khỏi vịng chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay.
b- Giải phĩng hồn tồn miền Nam.
c- Phá vỡ kế hoạch Rơve của Pháp.
d- Tất cả các câu trên đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngày bắt đầu và chấm dứt chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày bắt đầu và chấm dứt chiến dịch Điện Biên Phủ là:
a- 13/3/1945 - 7/5/1945 b- 7/5/1954 - 8/5/1954
c- 13/3/1954 - 7/5/1954 d- 03/1/1954 - 7/5/1954.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay