chọn lọc tự nhiên

27 kết quả phù hợp trong mục chọn lọc tự nhiên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của con đường hấp thụ nước

Đặc điểm của con đường hấp thụ nước và ion theo con đường qua thành tế bào – gian bao:
A. Nhanh, không được chọn lọc.
B. Chậm, được chọn lọc.
C. Nhanh, được chọn lọc.
D. Chậm, không được chọn lọc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ chế của chọn lọc tự nhiên

Theo quan niệm hiện đại,cơ chế tác động của CLTN là:
A. Tác động trực tiếp lên kiểu gen và kiểu hình
B. Tác động gián tiếp lên kiểu gen và kiểu hình
C. Tác động trực tiếp lên kiểu gen và tác động gián tiếp lên kiểu hình
D. Tác động gián tiếp lên kiểu gen và tác động trực tiếp lên kiểu hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của vi khuẩn

Tại sao CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên quần thể sinh vật nhân thực?
A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn
C. Vi khuẩn có ít gen có khả năng chống chịu nên dể bị đào thải
D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quan niệm của đacuyn

Giải thích nào sau đây phù hợp với quan niệm của Đacuyn về sự hình thành đặc điểm thích nghi?
A. Màu xanh lục của sâu ăn lá là kết quả của quá trình chọn lọc các biến dị có lợi.
B. Hươu cao cổ có cái cổ dài do tập quán ăn lá trên cao.
C. Lá cây rau mác có hình dạng khác nhau trong các môi trường khác nhau.
D. Bướm sâu đo ở môi trường có bụi than có màu đen là kết quả của quá trình đột biến, giao phối và CLTN.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của chọn lọc tự nhiên

Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn lọc tự nhiên
A. tác động đối với cả quần thể.
B. tác động đối với toàn bộ kiểu gen.
C. không tác động đối với từng cá thể riêng rẽ.
D. không tác động đối với từng gen riêng rẽ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình chọn lọc tự nhiên

Đối tượng tác động chủ yếu của CLTN theo quan điểm hiện đại là
A. cá thể.
B. quần thể.
C. Cá thể và quần thể.
D. cá thể và quần xã.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chọn lọc vận động

Trong các hình thức chọn lọc tự nhiên, hình thức
A. diễn ra khi điều kiện sống không thay đổi qua nhiều thế hệ, kết quả là kiên định kiểu gen đã đạt được
B. diễn ra khi điều kiện sống thay đổi theo một hướng xác định, kết quả là đặc điểm thích nghi cũ dần được thay thế bởi đặc điểm thích nghi mới.
C. diễn ra khi điều kiện sống không thay đổi qua nhiều thế hệ, kết quả là bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình.
D. diễn ra khi điều kiện sống thay đổi nhiều và trở nên không đồng nhất, kết quả là quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiều kiểu hình.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần thể giao phối

Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do
A. chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể.
B. các cá thể nhập cư mang đến quần thể những alen mới.
C. thiên tai làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể.
D. sự giao phối của các cá thể có cùng huyết thống hoặc giao phối có chọn lọc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giao phối không ngẫu nhiên

Một alen nào đó dù la có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của
A.giao phối không ngẫu nhiên B. chọn lọc tự nhiên
C.các yếu tố ngẫu nhiên D. đột biến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò chọn lọc tự nhiên

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

B. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định.

C. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.

D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

alen đột biến ở trạng thái lặn

Nếu một alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong quá trình giảm phân thì alen đó

A. được tổ hợp với alen trội tạo ra thể đột biến.

B. không bao giờ được biểu hiện ra kiểu hình.

C. có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối.

D. bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể, nếu alen đó là alen gây chết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của chọn lọc tự nhiên

CLTN không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?
A. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi.
B. làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thich nghi tồn tại sẵn trong quần thể.
C. Tạo ra các kiểu gen thích nghi.
D. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích luỹ các alen qui định các đặc điểm thích nghi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với
A. quá trình hình thành quần thể thích nghi. B. quá trình đột biến tự nhiên.
C. quá trình chọn lọc tự nhiên. D. sự xuất hiện quần thể mới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của sự cách li địa lí

Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?
A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.
B. Do cách li địa lí, CLTN và các nhân tố tiến hoá khác có thể làm cho tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể bị biến đổi lâu dần tạo thành loài mới.
C. Cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản.
D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hoá thành phần kiểu gen của các quần thể cách li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhân tố tiến hóa của sinh vật

Trong các nhân tố tiến hoá sau nhân tố nào làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất?
A. Đột biến . B. Giao phối không ngẫu nhiên C. Di nhập gen và CLTN. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến gen và đột biến NST

So sánh đột biến gen và đột biến NST nào sau đây không đúng?
A. Đột biến NST phát hiện bằng phương pháp tế bào học, còn đột biến gen phát hiện bằng phương pháp phân tích hoá sinh tế bào.
B. Đột biến gen có tính thuận nghịch, đột biến NST không có tính thuận nghịch.
C. Đột biến NST ở NST giới tính thường gây chết nhiều hơn so với đột biến ở NST thường.
D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên, đột biến NST thường gây chết cho thể đột biến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hình thành loài bằng con đường địa lí

Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, phát biểu nào dưới đây là không đúng
A. Khi loài mở rộng khu phân bố, điều kiện khí hậu địa chất khác nhau ở những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lí sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau
B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
C. Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi thành loài mới
D. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở động vật và thực vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự tiến hóa của kimura

Theo Kimura thì sự tiến hoá diễn ra theo con đường:
A. Củng cố có chọn lọc các đột biến trung tính dưới tác động của chọn lọc tự nhiên
B. Củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính dưới tác động của chọn lọc tự nhiên
C. Củng cố có chọn lọc các đột biến trung tính không liên quan đến tác động của chọn lọc tự nhiên
D. Củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, không liên quan đến tác động của chọn lọc tự nhiên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến trong quá trình chọn lọc tự nhiên

Alen đột biến có hại trong quần thể giao phối sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải
A khỏi quần thể rất chậm nếu đó là alen trội.
B không triệt để khỏi quần thể nếu đó là alen trội.
C triệt để khỏi quần thể nếu đó là alen lặn.
D khỏi quần thể rất nhanh nếu đó là alen trội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình của chọn lọc tự nhiên

Sự hóa đen của các loài bướm vùng công nghiệp là kết quả của chọn lọc tự nhiên theo hình thức
A. chọn lọc vận động. B. chọn lọc đồng quy.
C. chọn lọc ổn định. D. chọn lọc phân hóa.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay