chu kì tế bào

8 kết quả phù hợp trong mục chu kì tế bào
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chu kì tế bào

Chu kì tế bào là :
A. khoảng thời gian giữa nguyên phân và giảm phân
B. khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào
C. không gian giữa 2 lần nguyên phân
D. không gian giữa 2 lần phân bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn của chu kì tế bào

Mô tả các giai đoạn của chu kì tế bào. Cho biết những điểm khác nhau về chu kì tế bào giữa nhân thực và nhân sơ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ trung gian trong chu kỳ tế bào

Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là :
a. G2,G2,S c. S,G2,G1
b. S,G1,G2 d. G1,S,G2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia của kì trung gian

Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha c. 3 pha
b. 2 pha d. 4 pha

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một chu kỳ tế bào

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian của một chu kỳ tế bào

Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
a. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
b. Thời gian kì trung gian
c. Thời gian của quá trình nguyên phân
d. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình tự tế bào nguyên phân liên tiếp

Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :
a. Quá trình phân bào c. Phát triển tế bào
b. Chu kỳ tế bào d. Phân chia tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến gen trong chu kì tế bào

Trong chu kì tế bào thời điểm dễ gây ĐB gen nhất là :

A. Pha S. B. Pha G1. C. Pha M. D. Pha G2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay