Chức năng của prôtêin

3 kết quả phù hợp trong mục Chức năng của prôtêin
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein với cơ thể sinh vật

Câu I: ( 2 điểm )
ở Ruồi giấm 2n = 8. Hãy chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân.
b) Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I.
c) Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I.
d) Số NST ở kỳ cuối của Giảm phân II.
Nếu cho rằng sự phân chia bào chất xảy ra ở kỳ cuối.
Câu II: (3 điểm )
Prôtêin có chức năng gì đối với cơ thể sinh vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein

. Prôtêin có chức năng gì ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của prôtêin

Chức năng nào sau đây không phải là của prôtêin : a.Cấu trúc nên các bào quan và các cơ quan trong cơ thể b.Xúc tác toàn bộ quá trình trao đổi chất c.Gây ra các đột biến trong cấu trúc gen d. Điều hoà quá trình trao đổi chất trong nội bào< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay