chuỗi chuyền electron

3 kết quả phù hợp trong mục chuỗi chuyền electron
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1: Trình bày cơ chế tác động của enzim.(1 điểm).
Câu 2: Phân biệt giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.(1,5 điểm).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Crep

Phân biệt đường phân với chu trình Crep và chuỗi chuyền Electron hô hấp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuỗi chuyền electron hô hấp

Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra ở: A. màng lưới nội chất trơn

B. màng lưới nội chất hạt. C. màng ngoài của ti thể. D. màng trong cuả ti thể.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay