chuỗi thức ăn

11 kết quả phù hợp trong mục chuỗi thức ăn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái

a.Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?
b.Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt cánh đồng lúa. (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuỗi thức ăn

Như thế nào là chuổi thức ăn?. Viết 5 chuỗi thức ăn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn năng lượng sạch

Câu 1
Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?
Câu 2
Như thế nào là chuổi thức ăn?. Viết 5 chuỗi thức ăn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm lai phân tích

Câu I
Nêu khái niệm chuỗi và lưới thức ăn? Hãy vẽ 1 lưới thức ăn trong đó có các sinh vật sau: Châu chấu, Thằn lằn, Cỏ, Chuột, Thỏ, Đại bàng, Vi khuẩn, Rắn.
Câu II
Lai phân tích là gì? Tại sao nói lai phân tích là ứng dụng định luật 1 và 2 của Menđen?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về chuỗi thức ăn

Câu 1: Thành phần của một hệ sinh thái?(1.0đ)
Câu 2: (2.5đ) Cho các loài sau đây cùng sống chung trong một quần xã : châu chấu, sâu ăn lá, chim ăn sâu, cây xanh, vi sinh vật, ếch nhái, rắn.
a/. Chuỗi thức ăn là gì ?Ví dụ về chuổi thức ăn từ các loài trong quần xã trên.
b/. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn có quan hệ như thế nào với loài đứng trước nó?
d/ Viết các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã
c/. Lưới thức ăn là gì? Hãy vẽ lưới thức ăn trong quần xã trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xây dựng lưới thức ăn

1/ Cho các chuỗi thức ăn sau:
a, Thực vật 
ightarrowThỏ
ightarrow Cáo 
ightarrow Vi sinh vật
b, Thực vật 
ightarrow Thỏ
ightarrow
ightarrow Vi sinh vật
1. hãy xây dựng lưới thức ăn
2. Chỉ ra mắt lưới chung nhất của lưới thức ăn.
2. Tại sao cần phải bảo vệ các hệ sinh thái? Cho nhận xét về từng hệ sinh thái? Và chỉ ra nguyên nhân? Và những phương pháp để bảo vệ từng hệ sinh thái?
3. Quàn xã sinh vật là gì? Cho ví dụ các quần xã sinh vật trong tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì

a. hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng cao.

b. môi trường nước không bị ánh nắng mặt trời đốt nóng.

c. môi trường nước có nhiệt độ ổn định.

d. môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuỗi thức ăn

Trật tự nào sau đây của chuỗi thức ăn không đúng?

a. cây xanh → chuột → mèo → diều hâu b. cây xanh → chuột → cú → diều hâu

c. cây xanh → chuột → rắn → diều hâu d. cây xanh → rắn → chim → diều hâu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuỗi thức ăn

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có qua hệ với nhau về: A.Nguồn gốc B. Dinh dưỡng C. Cạnh tranh D. Hợp tác

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần hệ sinh thái hoàn chỉnh

a. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần chủ yếu nào?
b. Hãy vẽ các chuỗi thức ăn có các sinh vật sau: Lúa, rắn, vi sinh vật, chuột.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về chuỗi thức ăn

Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:
Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal
Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal
Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal
Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal
Hiệu suất sinh tháo giữa bật dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bật dinh dưỡng cấp 4 với bật dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là :
A.9% và 10% B. 12% và 10% C. 10% và 12% D. 10% và 9%< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay