chuyển động thẳng đều

8 kết quả phù hợp trong mục chuyển động thẳng đều
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng đều thì
A. Quãng dường đi được tỉ lệ với vận tốc
B. Tọa độ tỉ lệ thuận với vận tốc
C. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động
D. Tọa độ tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vectơ lực tác dụng lên vật

Chọn phát biểu đúng nhất .
a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
c) Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
d) Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực kéo của động cơ

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 m/s, trên mặt đường nằm ngang. Biết công suất của động cơ ôtô là 60KW. Lực kéo của động cơ ôtô là:
A.F = 4N; B.F = 4000N; C.F = 1000N; D.F = 400N;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của hợp lực tác dụng

Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật
a) có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) có hướng không trùng với hướng chuyển động của vật.
c) có hướng trùng với hướng của gia tốc của vật
d) Khi vật chuyển động thẳng đều có độ lớn thay đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật
A. Cùng chiều với chuyển động.
B. Cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.
C. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.
D. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa vecto lực

Chọn phát biểu đúng nhất .
a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
c) Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
d) Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chuyển động thẳng đều là

Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 0,2km là
A. 50s B. 25s C. 10s D. 40s< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay