chuyển động thẳng

13 kết quả phù hợp trong mục chuyển động thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều

Nêu định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều – Nêu đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều.
Áp dụng.
a) Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì giảm tốc, sau 10s đạt vận tốc 5m/s. Tính gia tốc của đoàn tàu và quãng đường tàu chuyển động trong thời gian trên?
b) Sau đó tàu tiếp tục chuyển động thẳng đều trong 20s tiếp theo.
Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường tàu chuyển động.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị vận tốc của vật

Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều, quãng đường vật đi được trong 1 s đầu tiên dài hơn quãng đường vật đi được trong 1 s cuối cùng là 5 m. Biết rằng quãng đường vật đi được ở giữa hai khoảng thời gian kể trên là 12 m.
a. Tìm thời gian vật đã chuyển động.
b. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chuyển động của vật

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ điểm A, với độ lớn gia tốc bằng 2 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động; trục tọa độ Ox trùng với quĩ đạo chuyển động, gốc O trùng với A, chiều dương là chiều chuyển động.
a. Viết phương trình chuyển động của vật. Tìm tọa độ của vật tại thời điểm t = 1 phút.
b. Viết phương trình vận tốc của vật. Tìm vận tốc của vật tại thời điểm t = 1 s.
c. Tìm thời gian vật đi được quãng đường 100 m kể từ gốc thời gian.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động thẳn nhanh dần đều

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳn nhanh dần đều v=v0+at thì
A. v luôn dương
B. a luôn dương
C. a luôn luôn cùng dấu với v
D. a luôn ngược dấu với v

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng đều thì
A. Quãng dường đi được tỉ lệ với vận tốc
B. Tọa độ tỉ lệ thuận với vận tốc
C. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động
D. Tọa độ tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vectơ lực tác dụng lên vật

Chọn phát biểu đúng nhất .
a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
c) Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
d) Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực kéo của động cơ

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 m/s, trên mặt đường nằm ngang. Biết công suất của động cơ ôtô là 60KW. Lực kéo của động cơ ôtô là:
A.F = 4N; B.F = 4000N; C.F = 1000N; D.F = 400N;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của hợp lực tác dụng

Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật
a) có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) có hướng không trùng với hướng chuyển động của vật.
c) có hướng trùng với hướng của gia tốc của vật
d) Khi vật chuyển động thẳng đều có độ lớn thay đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật
A. Cùng chiều với chuyển động.
B. Cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.
C. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.
D. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ lớn hợp lực tác dụng

Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là :
a) 4N b) 1N c) 2N d) 100N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa vecto lực

Chọn phát biểu đúng nhất .
a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
c) Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
d) Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chuyển động thẳng đều là

Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 0,2km là
A. 50s B. 25s C. 10s D. 40s< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay