cơ cấu kinh tế

6 kết quả phù hợp trong mục cơ cấu kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2002( %)

Resized Image

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và nêu nhận xét?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta

a. Tại sao nước ta phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế?
b. Ba vùng kinh tế trọng điểm có vai trò như thế nào đối với các vùng kinh tế nước ta?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành và theo thành phần kinh tế của nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ cấu kinh tế vùng duyên hải nam trung bộ

Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

tính cơ cấu GDP(%)


a. Tính tương quan bán kính

r_{1995} = 1 đơn vị bán kính

r_{2000}=sqrt{frac{273666}{195567}} = 1,2 đơn vị bán kính

r_{2005}=sqrt{frac{393031}{195567}} =1,4 đơn vị bán kính

Kết quả có thể trình bày theo bảng sau:

b. Vẽ 3 biểu đồ tròn cho 3 năm 1995, 2000, 2005
1. Nhận xét và giải thích
a. Nhận xét: Cơ cấu kinh tế nước ta có sự chuyển dịch khá rõ rệt: Tỉ trọng khu vực II tăng (từ 29,9 % lên 40,2 %, tăng 10,3 %). Tỉ trọng khu vực I và khu vực III giảm . Trong đó khu vực I giảm mạnh hơn (khu vực I giảm 6,8 %, khu vực III giảm 3,5 %)
b. Giải thích
Sự chuyển dịch như trên phù hợp với xu thế chung. Ở các nước đang phát triển như nước ta, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực sản xuất vật chất, tức là chuyển dịch từ khu vực I sang khu vực II.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay