con lắc đơn

29 kết quả phù hợp trong mục con lắc đơn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của con lắc

Thực hiện các tính toán tìm các yêu cầu sau:
a, Một con lắc đơn có chiều dài l =1,2 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s2. Tìm chu kỳ của con lắc? Nếu ta đưa nó lên cao 10km thì chu kì của nó tăng hay giảm và giá trị đó là bao nhiêu?
b, Cho hai đầu dây cố định dao động thì trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát trên dây có 4 bụng sóng hỏi vận tốc sóng có giá trị là bao nhiêu khi chiều dài của dây l =1,2m và tần số sóng
f = 20Hz?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu kỳ dao động của con lắc đơn

Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với :
A. chiều dài con lắc B. gia tốc trọng trường
C. căn bậc hai chiều dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính gia tốc trọng trường

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.
C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thế năng của con lắc đơn

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc alpha _{o}. Thế năng của con lắc bằng động năng của nó tại vị trí có:
A. alpha =pm frac{1}{2sqrt{2}}alpha _{o} B. alpha =pm frac{1}{2}}alpha _{o} C. alpha =pm frac{1}{4}}alpha _{o} D. alpha =pm frac{alpha _{o}}{sqrt{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động

Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần thì
A. tần số dao động của con lắc không thay đổi. B. năng lượng dao động của con lắc không đổi.
C. chu kì dao động bé của con lắc tăng 2 lần. D. biên độ dao động tăng hai lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về con lắc đơn

Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương; biên độ A và chu kỳ dao động T. Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kỳ và biên độ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào? Bỏ qua mọi lực cản.
A. Chu kỳ tăng; biên độ giảm; B. Chu kỳ giảm biên đọ giảm;
C. Chu kỳ giảm; biên độ tăng; D. Chu kỳ tăng; biên độ tăng;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu kì dao động con lắc đơn

Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1, T2, T3 có T_{1}=frac{1}{3}T_{3}, T_{2}=frac{5}{3}T_{3} . Tỉ số frac{q_{1}}{q_{2}} là:
A. -12,5 B. -8 C. 12,5 D. 8

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động của con lắc đơn

Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và sau đó chậm dần đều với cùng một gia tốc thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lần lượt là T1=2,17 s và T2=1,86 s. lấy g= 9,8m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc lúc thang máy đứng yên và gia tốc của thang máy là:

A: 1 s và 2,5 m/s2. B: 1,5s và 2m/s2. C: 2s và 1,5 m/s2. D: 2,5 s và 1,5 m/s2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động của con lắc

Một con lắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T=1s khi thang máy đứng yên. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10 ( g là gia tốc rơi tự do) thì chu kì dao động của con lắc là

A.sqrt{frac{10}{9}}s , B.sqrt{frac{11}{10}}s, C.sqrt{frac{10}{11}}s, D.sqrt{frac{9}{10}}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính Cơ năng dao động điều hoà của con lắcđơn

Con lắc đơn có chiều dài l = 98cm, khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ góc alpha_{0}=6^{circ}tại nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/c^{2}.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng:

A: E = 0,09 J B: E = 1,58J C: E = 1,62 J D: E = 0,0047 J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động của con lắc đơn

Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g=pi^{2}=10m/s. Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50cm thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là:

A.2s , B.frac{2+sqrt{2}}{2}s , C.2+sqrt{2}s, D.Đáp án khác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa

Điều kiện nào sau đây phải thỏa mãn để con lắc đơn dao động điều hòa?
A: Biên độ nhỏ và không có ma sát. B: Không có ma sát.
C: Biên độ dao động nhỏ. D: chu kì không thay đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa của con lắc đơn

Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?
A: Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật
B: Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.
C: Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.
D: Khi khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả năng sẽ tăng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chu kì dao động

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l = 1, 6m dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn

l1 = 0, 7m thì chu kỳ dao động bây giờ là T1 = 3s . Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa l2 = 0, 5m thì chu kỳ dao động bây giờ T2 bằng bao nhiêu ?
A: 2s B: 3s C: 1,5s D: 1s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động của con lắc

Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửA: Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s^{2}. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A: 40 km/h B: 72 km/h C: 24km/h D: 30 km/h

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Con lắc đơn sợi dây có chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, biết g=pi^{2}l Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng không là

A: 0,25 s B: 2 s C: 1 s D: 0,5 s

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Một con lắc đơn chịu tác dụng của lực cưỡng bức biến thiên theo quy luật hàm số sin với tần số f. Đồ thị nào mô tả hợp lý sự
biến thiên của biên độ dao động con lắc theo tần số f ?


0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ dao động của nó
A. tăng 11,80% . B. tăng 25% . C. giảm 11,80%. D. giảm 25%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Tại cùng 1 địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kỳ thỡ con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16(cm). Chiều dài của l_{A}l_{B} lần lượt là:
A. l_{A}=9 (cm), l_{B}=25 (cm) B. l_{A}=25(cm), l_{B}=34(cm)
C. l_{A}=18 (cm), l_{B}=9 (cm) D. l_{A}=34 (cm), l_{B}=18(cm)< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay