con lai

7 kết quả phù hợp trong mục con lai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận và viết sơ đồ lai

Câu 1
ở một loài thực vật, nếu giao phấn giữa bố mẹ có hoa vàng và hoa trắng vứi nhau thì đời con tiếp sau đều đồng loạt có hoa vàng. Người ta thực hiện phép lai giữa cây hoa vàng với nhau. Xác định kkết quả có thể xày ra ở thế hệ con lai F1.
Các sơ đồ lai có thể gặp khi lai một tính trạng theo định luật Menđen
Câu 2
Cho hai thứ hoa thuần chủng cây cao hoa màu đỏ và cây thấp hoa màu vàng giao phấn với nhau được F1 toàn cây hoa màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 cây cao hoa đỏ., 2 cây cao hoa hồng. 1 cây thấp hoa vàng.
Biện luận và viết sơ đồ lai minh hoạ? (Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST bình thường trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trội hoàn toàn

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 của phép lai P: Aa x Aa lần lượt là:
A. 1 : 2 : 1 và 1 : 2 : 1 B. 3 : 1 và 1 : 2: 1
C. 3 : 1 và 3 : 1 D. 1 : 2 : 1 và 3 : 1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về phép lai thuận

Biết A là gen át chế gen không cùng lôcut với nó Kiểu gen A-B-, A-bb, aabb: đều cho lông trắng Kiểu gen aaB-: cho lông đen Khi cho hai cơ thể F1 tạo ra từ một cặp P thuần chủng giao phối với nhau thu được ở con lai có 16 tổ hợp. Cho F1 nói trên giao phối với cơ thể có kiểu gen và kiểu hình nào sau đây để con lai có tỉ lệ kiểu hình 7 : 1?

A. AaBb, kiểu hình lông trắng . B. Aabb, kiểu hình lông đen.

C. aaBb, kiểu hình lông đen . D. Aabb, kiểu hình lông trắng .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về cách li sinh sản

Thế nào là cách li sinh sản?
A. Là những trở ngại sinh học ngăn cản các sinh vật giao phối.
B. Là những trở ngại sinh học ngăn cản các sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ.
C. Là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai.
D. Là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai phân tích

Ở thực vật, người ta tiến hành giao phấn giữa 2 cây P, thu được F1 có 240 cây có hoa trắng; 60 cây có hoa vàng và 20 cây có hoa tím. Nếu cho cây P nói trên lai phân tích thì kết quả thu được ở con lai là:
A. 25% vàng; 50% trắng; 25% tím. B. 25% trắng; 50% vàng; 25% tím.
C. 75% vàng; 12,5% trắng; 12,5% tím. D. 75% trắng; 12,5% vàng; 12,5% tím.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về phép lai ở cừu

Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1và F2 là
A. F1: 100% có sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng.
B. F1: 100% có sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng.
C. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng.
D. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về các alen của một gen phân li đồng đều

Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?
A. Bố mẹ phải thuần chủng B. Số lượng con lai phải lớn
C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay