cộng hóa trị

5 kết quả phù hợp trong mục cộng hóa trị
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập tính chất cộng hóa trị

Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất cộng hoá trị hơn?
A. KCl B. AlCl3 C. NaCl D. MgCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm chất có liên kết cộng hóa trị

Chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị?
A. Na2SO4 B. NaCl C. CaF2 D. CH4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm kiểu liên kết giữa các nguyên tử

Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất và kiểu liên kết giữa các nguyên tử này là
A. Z_{2}Y với liên kết cộng hoá trị
B. ZY_{2} với liên kết ion
C. ZY với liên kết ion
D. Z_{2}Y_{3} với liên kết cộng hoá trị

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của NH3

Với phân tử NH3 phát biểu nào sau đây đúng nhất ?
A. Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.
B. Liên kết trong phân tử là NH3 liên kết ion.
C. Trong phân tử NH3 có liên kết cộng hóa trị phân cực.
D. Trong phân tử có 3 liên kết đôi.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay