cộng sinh

6 kết quả phù hợp trong mục cộng sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi khí ở chim với môi trường


Câu 1: (1,0 điểm)
Ở động vật nhai lại, vi sinh vật cộng sinh trong dạ dày có vai trò gì đối với sự tiêu hoá thức ăn?

Câu 2: (2,0 điểm)
Sự trao đổi khí ở chim với môi trường xung quanh được thực hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của ống tiêu hóa

- Ưu điểm của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa ?
- Vai trò của vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa đối với thú ăn thực vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vi khuẩn cộng sinh

Vi khuẩn cộng sinh trong dạ cỏ của trâu,bò có thể tiết ra loại enzim nào sau đây để phân giải xenlulôzơ:
A. Xenlulaza B. Amilaza C. Lipaza D. Prôteaza

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập sinh học 7

Con gì cộng sinh với tôm ở nhờ mới di chuyển được ?
A/ Thủy tức B/ Sứa C/ San hô D/ Hải quỳ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động vật sống cộng sinh với tôm

Con gì sống cộng sinh với tôm ở nhờ thì mới di chuy ển được
a.Thủy tức b.Sứa c.San hô d.Hải quỳ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình cố định nitơ trong khí quyển

Quá trình cố định nitơ trong khí quyển (nitơ phân tử) nhờ nhóm sinh vật:
A. vi khuẩn tự do và vi khuẩn cộng sinh.
B. vi khuẩn kí sinh
C. vi khuẩn cộng sinh
D. vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn cộng sinh.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay