công thức cấu tạo

31 kết quả phù hợp trong mục công thức cấu tạo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của các nguyên tố

Viết công thức cấu tạo và xác định hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol

cho 5,5 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 1,68 lít H2 (đkc).

a. Xác định công thức phân tử của 2 ancol

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của 2 ancol

c. Tính thành phần % khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của acol

Hỗn hợp X (chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng). Cho 4,375 gam X tác dụng hết với Na dư thì thu được 1,26 (lít) H2 (đkc). Mặt khác, 7 gam X tan hết 0,49 gam Cu(OH)2.

a. Xác định công thức phân tử của 2 ancol trong X

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của 2 ancol

Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn các phương trình hóa học

1. Dùng công thức cấu tạo dạng rút gọn để viết các phương trình hóa học sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử

Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam một ancol no, đơn chuwacs, mạch hở A cần vừa đủ 2,016 lít O2 ở đktc.
a. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên ancol A.
b. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua dung dich Ca(OH)2 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?



(Cho : C =12; H = 1; O = 16; Ca = 40; Br = 80)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định nguyên tử khối của chất

1.Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3. Hợp chất khí với H của nguyên tố này chứa 5,88% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R?

2/Hợp chất khí với H của một nguyên tố có dạng RH3. Oxit cao nhất của nguyên tố này có chứa 25,92% R về khối lượng.
a) Tìm nguyên tố R.
b) So sánh tính phi kim của R với O, F, Cl, P.

3/ Hòa tan 1,38g kim laọi kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60ml dd HCl 1M. Xác định tên kim loại đã dùng.
4/ A là hợp chất có công thức MX2, trong đó M chiếm 50% về khối lượng. Biết hạt nhân nguyên tử M và X có số p = số n và tổng số p trong MX2 là 32. Xác định công thức của MX2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

1/ Viết CT electron và CT cấu tạo của CH4 (Z_{C}= 6). Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgO (Z_{Mg}g=12; Z_{O}=8).
2/ Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá - khử tương ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử của ankan

1.Cho m1 gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH nồng độ a%. Cho m2 gam Na2O tác dụng với p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ a%. Lập biểu thức liên hệ giữa m1; m2 và p
2.Một bình kín đựng hỗn hợp gồm 30 cm3 một ankan ở thể khí và 180 cm3 khí ôxi. Đốt cháy hoàn toàn ankan trên, sau đó đưa hỗn hợp khí trong bình về điều kiện ban đầu, nhận thấy trong bình còn dư 30 cm3 khí ôxi. Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ankan.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo có thể của hợp chất

1.

a. Viết công thức của các ôxiaxít của Clo phản ứng với các ôxiaxít sau:Resized Image
b. Viết công thức cấu tạo có thể có của :

Resized Image
2.
a. Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M với 150 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được 200 ml ducng dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A.
b. Cần lấy V1 ml dung dịch NaOH 3% (d = 1,05 g/ml ) và V2 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,12 g/ml ). Để điều chế 2 lít dung dịch NaOH 8% ( d = 1,1 g/ml ). Tính V1; V2 Biết V1+ V2 = 2000 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo este

Cho 2,54 gam este A bay hơi thì thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32 gam oxi ở cùng điều kiện. Thủy phân 25,4 gam este A cần dùng 400 gam dd NaOH 3%. Nếu khi thủy phân 6,35 gam este A bằng NaOH thì thu được 7,05 gam muối duy nhất. Tìm công thức cấu tạo este, biết rằng một trong hai chất tạo este là đơn thức.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ biến hóa

. Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

Resized Image

Với A,B,C,D, M, N là chất hữu cơ thường gặp. Hãy gọi tên các chất A, B, C, D, M, N.
2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các aminoaxit có công thức phân tử C4H9NO2.
Có một số chất mạch hở cũng có công thức phân tử C4H9NO2, mỗi chất đều dễ dàng phản ứng với dung dịch NaOH ngay ở nhiệt độ thường tạo ra amoniac. Viết công thức cấu tạo của các chất đó và viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của chúng với NaOH tạo ra amoniac.
3. Hãy viết công thức cấu tạo của những loại este (mỗi loại một chất làm ví dụ) được tạo ra từ những axit hữu cơ mà khi xà phòng hóa thu được:
a. Một muối và một rượu. b. Hai muối và một rượu.
c. Một muối và hai rượu. d. Ba muối và một rượu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên của hợp chất hữu cơ

Viết các công thức cấu tạo ứng với tên gọi sau:
a. ancol sec-pentylic. b. vinyl benzen.
Gọi tên của hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử- hóa học 9

Chất hữu cơ X có công thức RCOOH và Y có công thức R'(OH)2 trong đó R và R' là các gốc hiđrocacbon mạch hở. Hỗn hợp A vừa trộn gồm X và Y, chia A thành hai phần bằng nhau, mỗi phần chứa tổng số mol hai chất là 0,05 mol.
Phần 1: Cho tác dụng với Na dư được 0,08 gam khí.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn được 3,136 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước .
1. Tìm CTPT của X, Y.
2. Viết CTCT của X và Y, gọi tên chúng.
Cho H = 1, C = 12, O =16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F mà F tác dụng với A lại tạo C.
1. Xác định CTPT của A, B, C, D và E. Viết các CTCT của chúng .
2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức cấu tạo

Câu1: Xác định công thức cấu tạo có thể có của:
a. X khi biết cicloankan X tác dụng với Br2 tạo thành sản phẩm có công thức phân tử là C4H8Br2.
b. Y khi biết Y tác dụng với Cl2 (askt) tạo thành 2 sản phẩm thế và Y có CTPT là C6H14.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,78 gam một hợp chất hữu cơ A bằng một lượng oxi vừa đủ. Hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong (dư) thu được 6 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,9 gam, đồng thời thoát ra 224 ml khí không bị hấp thụ.
a. Xác định công thức đơn giản nhất của A.
b. Xác định công thức phân tử của A biết khi hoá hơi 4,45gam A thu được 1,12 lít khí (ở đktc).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo thu gọn

Viết CTCT thu gọn cho các chất sau:
a. 2-brom-3,3-đimetylhexan. b. 2,3-đimetylpent-2-en. c. 4-etyl-1,2-đimetylciclohexan.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của hợp chất- hóa học 11


Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77:18 về khối lượng. Cho bay hơi hoàn toàn 2,53g hợp chất X thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,88g O2 trong cùng điều kiện. Cho 4,14g X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 13,77g kết tủa B.
Hiđrocacbon X phản ứng với HCl cho chất Y chứa 59,66% clo (theo khối lượng) trong phân tử. Cho chất Y phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu sáng và đun nóng chỉ thu được 2 dẫn xuất halogen.
Viết CTCT có thể có của X và Y. Từ đó suy ra CTCT đúng của X, Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thưc cấu tạo

Viết phương trình phản ứng dạng CTCT tạo sản phẩm chính (ghi rõ điều kiện nếu có)
a/glyxerol + Cu(OH)2 b/ Toluen + HNO3đặc có H2SO4 đặc tỉ lệ mol 1:1
c/ 2-metylpropropan-1-ol + CuO d/ 3-metylbutan-2-ol

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phản tử sau :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử

Hỗn hợp khí X gồm 2 ankin A và B là đồng đẳng kế tiếp. Dẫn 4,48 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 (lấy dư) thì khối lượng bình brom tăng lên 9,12g. Nếu cũng dẫn 4,48 lít X qua dung dịch AgNO3/NH3 (lấy dư) thì thu được 17,64g kết tủa.
a. Xác định công thức phân tử và tính tỉ khối hơi của X so với H2.
b. Xác định công thức cấu tạo đúng của A và B. Biết các khí đo ở đktc.
Cho H=1; C=12; Br = 80; Ag =108.



< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay