công thức hóa học

99 kết quả phù hợp trong mục công thức hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức hóa học của hợp chất

Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập nhanh công thức hóa học

Bài 1: Trong các công thức hoá hoá học sau:
a) NaO b) CaCl2 c) Al3O2
d) Mg(OH)3 đ) H3SO4 e) K2(PO4)3
Công thức nào đúng? Công thức nào sai? Hãy sửa lại.
Bài 2: Áp dụng quy tắc hoá trị, hãy lập nhanh công thức hóa học của các hợp chất sau:
Na(I) và O(II)
Mg(II) và Cl(I)
Cu(II) và OH(I)
Ca(III) và PO4(III)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc hóa trị

Câu1: Phát biểu quy tắc hóa trị và vận dụng lập CTHH nhanh ( Bài tập 2), kiểm tra công thức đúng, sai và sửa lại CTHH viết sai (Bài tập 1)
Câu2: Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Viết biểu thức cho định luật.
Câu3: Viết các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
Viết công thức tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối

1.Cân bằng các PTHH sau.

Resized Image
2. Hỗn hợp X gồm các khí sau H2, O2, SOx. Trong hỗn hợp H2 chiếm 50% về thể tích, O2 chiếm 25% còn lại là SO_{x}. Trong hỗn hợp SO_{x} chiếm 68,956% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của SO_{x}
b. Tính tỷ khối của X so với O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn

Cho các phản ứng sau :

Resized Image

Bổ túc các phản ứng trên bằng cách xác định CTHH ứng với các chất (A); (B); (C);…
Sau đó viết phương trình hóa học để biểu diễn.

( Cho biết: H=1; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Fe=56; Cu=64; Ba=137.)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định công thức hóa học

Để hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại M cần dùng 10,65 gam HCl. Hãy xác định công thức hóa học của oxit kim loại

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy phân loại và gọi tên các chất

a) Cho 4 chất rắn ở dạng bột là

Resized Image
Hãy nhận biết các chất trên.
( Dụng cụ hóa chất coi như có đủ )
b) Cho các công thức hóa học sau:

Resized Image
Hãy phân loại và gọi tên các chất trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình

Cho các phản ứng sau :

Resized Image
Bổ túc các phản ứng trên bằng cách xác định CTHH ứng với các chất (A); (B); (C);…
Sau đó viết phương trình hóa học để biểu diễn.

( Cho biết: H=1; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Fe=56; Cu=64; Ba=137.)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học

1. Lập cụng thức hoỏ học của cỏc hợp chất sau
a. Hợp chất cú tỷ lệ theo khối lượng cỏc nguyờn tố là: mK:mMn:mO=0,78:1,1:1,28
b. Một Oxit của kim loại M trong đú M chiếm 70% về khối lượng
c. Hợp chất chứa thành phần % về khối lượng cỏc nguyờn tố là: Na=19,17%, H=0,83%, S=26,76% và O 53,33%.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hóa trị của nguyên tử

1.Lập phương trình hóa học cho sơ đồ phản ứng sau:

Resized Image
2a. Tính hóa trị của P trong hợp chất P_{2}O_{5}
b. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: Al (III) và OH (I)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn chất,hợp chất

1/ a/ Thế nào là đơn chất, hợp chất? cho ví dụ đơn chất và hợp chất.
b/ Tính phân tử khối của các chất sau:

Resized Image
2/ a. Tính hóa trị của Al trong hợp chất Al2O3
b. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: Cu (II) và NO3 (I)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng

Lập công thức hóa học của hợp chất : K (I) và (CO3) (II)
Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học của hợp chất

a.Lập PTHH của các phản ứng sau:

Resized Image
b.Lập CTHH của hợp chất X, biết thành phần về khối lượng: 40%C, 53.33%O, 6.67%H. Phân tử khối của X là 60đvC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học- hóa 9

Cho các phản ứng sau :
Resized Image
Bổ túc các phản ứng trên bằng cách xác định CTHH ứng với các chất (A); (B); (C);…
Sau đó viết phương trình hóa học để biểu diễn.

( Cho biết: H=1; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Fe=56; Cu=64; Ba=137.)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học của hợp chất

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau, Biết phân tử gồm:
a. Al ( II ) và O
b. Zn ( II ) và NO3 ( I )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tố ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA:

Hãy nêu một số tính chất cơ bản của nguyên tố M ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA:
- Tính kim loại hay tính phi kim.
- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.
- Công thức hóa học của oxit cao nhất, là oxit bazơ hay oxit axit ?
- Hóa trị trong hợp chất với hidro (nếu có)
- Công thức hóa học của hợp chất với hidro.
- Công thức hóa học của hidroxit tương ứng, là axit hay bazơ ?.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc hóa trị

– Áp dụng quy tắc hóa trị lập nhanh CTHH sau: Al (III) và O.
- Biết hợp chất có thành phần các nguyên tố sau:
1 mol nguyên tử Ca, 1 mol nguyên tử C, 3 mol nguyên tử O.
Hãy viết CTHH của hợp chất trên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức hóa học của hợp chất

Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất Y có chứa 80% cacbon và 20% hidro về khối lượng.Biết tỉ khối của hợp chất Y với khí hdro bằng 15.
Biết C =12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của anken

Hỗn hợp X gồm một anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6,4. Cho X đi qua niken nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%). CTPT của anken là
A. C4H8. B. C5H10. C. C2H4. D. C3H6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức các chất trong phản ứng

Câu 4: Hỗn hợp X gồm BaO, FeO và Al2O3. Hoà tan X trong lượng dư nước thu được dung dịch Z và phần không tan Y. Sục khí CO2 dư vào Z thấy có kết tủa. Cho khí CO dư qua Y nung nóng được chất rắn T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần, còn lại chất rắn G. Các chất Y, Z, T, G lần lượt là
A. FeO, Ba(AlO2)2, Al, Fe.
B. (FeO + Al2O3), Ba(AlO2)2, (Fe + Al2O3), Fe.
C. (FeO + Al2O3), NaAlO2, (Fe + Al2O3), Fe.
D. (FeO + Al2O3), Ba(AlO2)2, (Fe + Al), Fe.< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay