CTPT

118 kết quả phù hợp trong mục CTPT
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng lưu hóa cao su

Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng

A. Giữ nguyên mạch polime B. Giảm mạch polime

C. Đipolime hóa D. Tăng mạch polime

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên Polime X

Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 154800. X là: A. Cao su isopren B. PE (polietilen) C. PVA (poli (vinyl axetat)) D. PVC (poli(vinyl clorua))

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào không thể tổng hợp được cao su

Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su ?

A. Đivinyl B. Isopren C. Clopren D. But-2-en

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime nào không bị thủy phân

Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ?

A. PVA (poli (vinyl axetat) B. Tơ nilon - 6,6 C. Tơ capron D. Cao su thiên nhiên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

nguyên liệu để sản xuất tơ visco

Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

A. Xenlulozơ B. Caprolactam C. Vinyl axetat D. Alanin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tơ nhân tạo

Dãy hợp chất nào sau đây chỉ chứa tơ nhân tạo ?

A. Tơ capron, tơ axetat, tơ visco B. Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng - amoniac

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số mắt xích -CH2-CH2-

Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được polietilen (PE). Số mắt xích -CH2-CH2- có trong lượng trên PE là

A. 3,614.1023 B. 3,720.1023 C. 12,460.1023 D. 4,140.1022

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ nào thuộc loại poliamit

Trong số các loại tơ sau

[- NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO -]n (1); [- NH-(CH2)5-CO -]n (2); [- C6H7O2(OOCCH3)3 -]n (3)

Tơ thuộc loại poliamit là: A. (1), (2), (3) B. (2), (3) C. (1), (2) D. (1), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC

Trùng hợp hoàn toàn vinyl clorua thu được PVC có khối lượng phân tử 7,525.1022 u. Số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC nói trên là: A. 12,04.1021 B. 12,04.1022 C. 12,04.1020 D. 12,04.1023

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử của các monome tạo ra ABS

ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polyme hóa qua lại giữa acrilonitrin (nitrin acrilic) với buta-1,3-đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là

A. C3H3N, C4H6, C8H8 B. C2H3N, C4H6, C8H8 C. C2H3N, C4H6, C8H6 D. C3H3N, C4H6, C8H6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Buta-1,3-đien tổng hợp cao su buna

Buta-1,3-đien là monome để tổng hợp cao su buna. Từ nguyên liệu nào không thể trực tiếp được monome đó?

A. C2H5OH B. CH3-CH2-CH2-CH3 C. CH3COONa D. CH2=CH-COONa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất phản ứng

Đem trùng hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu được sản phẩm gồm caosu buna và buta-1,3-đien dư. Lấy 1/2 sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy 10,2 g Br2 phản ứng.Vậy hiệu suất phản ứng là

A. 40% B. 80% C.60% D.79%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm kiểu liên kết tạo ra

Aminoaxit X có công thức phân tử là C3H7NO2. X có thể trực tiếp tạo ra được bao nhiêu kiểu liên kết peptit

A. 2 B. 3 C. 5. D. 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2

C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

polime nào được điều chế bằng phương pháp trùng hợp

Những polime nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp trùng hợp: PVC, Nilon-6,6, tơ capron, thủy tinh hữu cơ, tơ axetat, caosu Buna, PE

A. PVC, thủy tinh hữu cơ, caosu Buna, PE B. PVC, tơ capron, thủy tinh hữu cơ, caosu Buna, PE

C. PVC, , tơ axetat, caosu Buna, PE D. Nilon-6,6, tơ capron, tơ axetat, caosu Buna

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Từ xenlulozơ có thể điều chế được loại tơ nào

Từ xenlulozơ và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được loại tơ nào?

A. Tơ nilon B. Tơ axetat C. Tơ capron D. Tơ enang

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số chất không bền, bị cắt mạch polime

Trong số các polime sau: tơ nhện, xenlulozơ, sợi capron, nhựa phenolfomanđehit, poliisopren, len lông cừu, poli (vinyl axetat). Số chất không bền, bị cắt mạch polime khi tiếp xúc với dung dịch kiềm là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng:

(1) Polistiren ở dạng mạch thẳng.

(2) Khi trùng hợp stiren nếu có thêm một ít đivinylbenzen thì sản phẩm có cơ cấu mạng không gian.

(3) Tỷ lệ đivinylbenzen : stiren càng lớn thì polime thu được càng cứng.

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ ra phát biểu sai

Chỉ ra phát biểu sai:

A. Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hoá học) như tơ visco, tơ xenlulozơ, tơ capron,...

B. Tơ tổng hợp (chế tạo từ các loại polime tổng hợp) như nilon- 6,6, tơ lapsan, tơ nitron,...

C. Tơ tự nhiên (sẵn có trong tự nhiên) như bông, len, tơ tằm.

D. Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch cacbon không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu, mềm dai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập điều chế Tơ nilon- 6,6

Tơ nilon- 6,6 được điều chế từ chất nào sau đây bằng phương pháp trùng ngưng:

A. Hexametylenđiamin và axit terephtalic. B. Axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. Axit α- aminocaproic. D. Glixin và alanin.< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay