Cuba

1 kết quả phù hợp trong mục Cuba
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta

Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay