Cực trị của hàm số

29 kết quả phù hợp trong mục Cực trị của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Tìm cực trị của hàm số (1).
b) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (1).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại

Cho hàm số: với là tham số.a) Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại, cực tiểu.b) Giả sử hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ . Chứng minh rằng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số .1) Với cố định, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Xác định để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị là đối xứng với nhau qua đường thẳng .3) Xác định để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu

Cho hàm số: Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu, đồng thời chứng minh rằng hoành độ cực đại và hoành độ cực tiểu của hàm số luôn luôn trái dấu. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm a để hàm số đạt cực trị

Cho hàm số . Tìm a để hàm số đạt cực trị tại thảo mãn điều kiện:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đó là điểm cực đại hay cực tiểu?

Cho hàm số , với là tham số thực khác . Xác định để hàm số cực trị tại . Đó là điểm cực đại hay cực tiểu?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C

Cho hàm số: với là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Xác định để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng . Xác định để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2

Cho hàm số:. Chứng minh rằng hàm số có cực trị với mọi giá trị của .. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Tìm các giá trị của để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm có hoành độ trái dấu nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi a, b phương trình

Cho hàm số .1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với .2) Trong trường hợp tổng quát, các số phải thỏa mãn điều kiện gì để hàm số có cực đại và cực tiểu.?3) Chứng minh rằng với mọi phương trình không thể có nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.

Cho hàm số: .1) Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu.2) Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.3) Chứng tỏ rằng tiệm cận xiên luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định. Tìm quỹ tích của tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có một nghiệm dương.

Cho hàm: a) Chứng minh rằng với mọi , hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.b) Chứng minh rằng với mọi , phương trình luôn có một nghiệm dương.c) Xác định để phương trình có một nghiệm duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số:

Tìm cực trị của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của $m$ thì hàm số (1) có cực đại

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () khi Tìm trên trục tung những điểm mà từ đó kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị mà tiếp tuyến đó vuông góc với nhau. Với giá trị nào của thì hàm số () có cực đại, cực tiểu. Viết pương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hàm số

Tìm hàm số biết rằng hàm số đạt cực trị bằng và đồ thị là đi qua hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số:. Cho ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.) Viết phương trình tiếp tuyến đi qua tiếp xúc với (. Xác định để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với mỗi giá trị của tham số a, tìm tọa độ của điểm cực đại và của điểm cực tiểu

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: Với mỗi giá trị của tham số , tìm tọa độ của điểm cực đại và của điểm cực tiểu của đồ thị của hàm số Xác định để mọi đường thẳng có phương trình với cắt tại ba điểm phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với m = 1

Cho hàm số: Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu? Đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu lập thành một tam giác đều. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn đạt cực trị

Cho hàm số: Khảo sát hàm số khi Chứng minh rằng với mọi , hàm số () luôn đạt cực trị tại với không phụ thuộc


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay