cuộn cảm

9 kết quả phù hợp trong mục cuộn cảm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số dao động

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C =2pF, (lấy pi^{2}=10). Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz.
C. f = 1Hz. D. f = 1MHz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ dòng điện hiệu dụng

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R=100Ω, tụ điện C=frac{10^{-4}}{pi}F và cuộn cảm L=frac{2}{pi}H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng
u=200cos100pi t(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. I = 2A. B. I = 1,4A.
C. I = 1A. D. I = 0,5A.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về mạch điện xoay chiều

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{2}

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{4}
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{2}.

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{4}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

sóng của máy thu vô tuyến

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4 mH và tụ xoay Cx . Biết rằng mạch này có thể thu được dải sóng có bước sóng từ lambda_{1}=10m đến lambda_{2}=60m. Miền biến thiên của tụ xoay Cx là
A.0,07pFleq C_{X}leq 2,5pF

B. 7pFleq C_{X}leq 252pF

C.0,7pFleq C_{X}leq 25pF

D. 0,14pFleq C_{X}leq 5,04pF

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 muH và tụ điện có điện dung 5muF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
A. 5pi.10^{-6}s B. 2,5pi.10^{-6}s. C.10pi.10^{-6}s D. 10^{-6}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện dung

Chọn câu đúng. Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60ρF đến 300ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn:
A. 0.17.10^{-4}Hleq lambdaleq 78.10^{-4}H

B. 3,36.10^{-4}Hleq lambdaleq 84.10^{-4}H

C. 0,17.10^{-4}Hleq lambdaleq 15.10^{-4}H

D. 0,169.10^{-4}Hleq lambdaleq 84.10^{-4}H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5μH và tụ điện C = 2000ρF. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được:
A. 5957,7 m B. 18,84.104 m C. 18,84 m D. 188,4 m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mạch mắc song song

Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có = 60 m; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được = 80 m. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là
A. 48 m B. 140 m C. 70 m D. 100 m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cường độ tức thời

Chọn câu đúng. Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch dao động là i = 0,05sin2000t. Tụ điện trong mạch có điện dung C = 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A.

0,5H

B.

100H

C.

5.10-5H

D.

0,05H< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay