cuộn dây thuần cảm

5 kết quả phù hợp trong mục cuộn dây thuần cảm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị của biến trở

Cho một đoạn mạch gồm một cuận dây thuần cảmL=frac{1}{pi}H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung không đổi C và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Thay đổi giá trị của biến trở R thấy công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200W. Điện dung C trong mạch có giá trị:
A. frac{10^{-2}}{pi}F B.frac{10^{-2}}{2pi}F C. frac{10^{-4}}{pi}F D. frac{10^{-4}}{2pi}F

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng dao động điện từ

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
A. 2,5.10^{-3}J B. 2,5.10^{-1}J. C. 2,5.10^{-4}J D. 2,5.10^{-2}J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ dòng điện

Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4 mH và một tụ điện có điện dung 9 µF, lấy pi^{2}=10. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng nửa giá trị cực đại là
A:6.10^{-4}s. B: 2.10^{-4}s. C: 4.10^{-4}s. D: 3.10^{-3}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về công suât điện

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa các phần tử R, L, C, phát biểu nào sau đây đúng ? Công suất điện (trung bình) tiêu thụ trên cả đoạn mạch
A: luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần
B: không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hay cuộn dây thuần cảm
C: không phụ thuộc gì vào L và C
D: chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về biểu thức hiệu điện thế

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế xoay chiều u=220sqrt{2}sin100pi t (V), khi đó biểu thức hiệu điện thế hai đầu tụ C có dạng u=100sinleft ( 100pi t-frac{pi}{2} 
ight ) (V). Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm là :
A. u_{L}=100sqrt{2}cosleft ( 100pi t-frac{pi}{2} 
ight ) (V) B. u_{L}=220cos 100pi t (V)
C. u_{L}=220sqrt{2}cos 100pi t (V) D. u_{L}=100sqrt{2}sinleft ( 100pi t+frac{pi}{2} 
ight ) (V).< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay