đa bội hóa

8 kết quả phù hợp trong mục đa bội hóa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

. Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
B. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
D. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể dị đa bội,

Khi nói về thể di đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.
B. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.
C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.
D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của lai xa

Tại sao lai xa kèm đa bội hoá nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng lại ít xảy ra ở các loài động vật?
A. Vì đa bội hoá ít ảnh hưởng tới sức sống của thực vật.
B. Vì đa bội hoá có khi còn tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của thực vật.
C. Đột biến đa bội ở động vật thường làm mất cân bằng gen, làm rối loạn cơ chế xác định giới tính dẫn đến gây chết
D. Tất cả các nguyên nhân đã nêu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hình thành bằng cách li địa lí

Hình thành loài mới bằng dạng nào sau đây chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp?
A. Cách li địa lí. B. Cách li tập tính. C. Cách li sinh thái. D. Lai xa kèm đa bội hoá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai đa bội hóa

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52.
A. Loài bông này được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hoá.
B. Loài bông này được hình thành bằng cách gây đột biến đa bội.
C. Loài bông này được hình thành nhờ lai tự nhiên.
D. Loài bông này được hình thành nhờ gây đột biến bằng chất hoá học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai một cặp tính trạng

Cho phép lai một cặp tính trạng: Pt/c ♀Hoa đỏ x ♂Hoa trắng thu được F1 có xuất hiện một số cây hoa trắng. Giải thích nào sau đây không đúng?
A. Xảy ra đột biến gen A thành a ở quá trình giảm phân tạo noãn.
B. Xảy ra đột biến không phân li cặp NST chứa gen qui định màu hoa ở cả noãn và hạt phấn.
C. Xảy ra đột biến đa bội hoá trong giảm phân ở cây hoa trắng, cây hoa đỏ giảm phân bình thường.
D. Cây hoa đỏ khi giảm phân xảy ra đột biến mất đoạn NST chứa gen trội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa

và đa bội hóa không chịu chi phối của
A. cách li địa lí. B. Chọn lọc tự nhiên.
C. cách li sau hợp tử. D. quá trình sinh sản.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay