đa lượng

3 kết quả phù hợp trong mục đa lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nguyên tố vi lượng, đa lượng

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng, cho ví dụ minh họa và nêu vai trò của nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng ?
Câu 2: (1,5 điểm) Phân biệt các loại đường có trong cơ thể sinh vật ?
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nói prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tố vi lượng

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nguyên tố vi lượng và đa lượng?
a. Hàm lượng nguyên tố đó trong khối lượng chất sống của cơ thể
b. Sự có mặt của các nguyên tố đó trong tế bào
c. Mối quan hệ giữa các nguyên tố trong tế bào d Vai trò của các nguyên tố đó trong tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của các nguyên tố đa lượng

Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên:

A. Lipit, enzym. B. Prôtêin, vitamin. C. Đại phân tử hữu cơ. D. Glucôzơ, tinh bột, vitamin.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay