đa phân

5 kết quả phù hợp trong mục đa phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ADN và ARN

Đặc điểm chung của ADN và ARN là:
a Đều có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân b Đều có cấu trúc 2 mạch
d Đều được cấu tạo từ các đơn phân axit amin c Đều có cấu trúc 1 mạch

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của ARN

Đặc điểm nào sau đây không phải của ARN?
a Có 2 mạch xoắn với nhau
b Được xếp vào nhóm phân tử có kích thước và khối lượng lớn
c Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
d Là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc cấu tạo nên ADN

1. Sản phẩm thu được khi thuỷ phân Saccarôzơ là gì ?
a. Glucôzơ và Galactôzơ
b. Frutôzơ và Galactôzơ
c. Glucôzơ và Frutôzơ
d. Galactôzơ và Hecxôzơ
2. Phân tử ADN được cấu tạo theo nguyên tắc nào ?
a. Nguyên tắc đa phân b. Nguyên tắc bổ sung
c. Nguyên tắc bán bảo toàn d. Cả a và b

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc đa phân

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân là:
A: Prôtêin B: Prôtêin và Lipít C: Lipít
D: Cacbohiđrat E: ADN và ARN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ADN

Đặc điểm chung của ADN và ARN là:
A. Đều có những phân tử và có cấu tạo đa phân B. Đều có cấu trúc một mạch
C. Đều có cấu trúc hai mạch D. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axit amin< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay