dao động điện từ

18 kết quả phù hợp trong mục dao động điện từ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về dao động điện từ

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần.
C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng dao động điện từ

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
A. 2,5.10^{-3}J B. 2,5.10^{-1}J. C. 2,5.10^{-4}J D. 2,5.10^{-2}J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công suất của năng lượng điện

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảmL=30mu H một tụ điện có C = 3000PF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1Omega. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:
A. 1,80 W B. 1,80 mW C. 0,18 W D. 5,5 mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện từ

Một mạch dao động điện từ LC có C=5mu F, L=50m H . Điện áp cực đại trên tụ là 6V. Khi năng lượng điện bằng 3 lần năng lượng từ thì năng lượng điện từ trong mạch có giá trị là:
A. 9.10^{-5}J B. 1,8.10^{-5}J C. 7,2.10^{-5}J D. 1,5.10^{-5}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ lớn hiệu điện thế

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U_{o}I_{o}. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị frac{I_{o}}{2} thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là
A. frac{sqrt{3}}{2}U_{o} B.frac{3}{2}U_{o} C. frac{sqrt{3}}{4}U_{o} D. frac{1}{2}U_{o}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa

Mạch dao động LC thực hiện dao động điều hòa. Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường đến khi năng lượng điện trường có giá trị frac{Q_{o}^{2}}{4C}10^{-8}s. Chu kì của dao động điện từ trong mạch là
A.4.10^{-8}s B.8.10^{-8}s C.2.10^{-8}s D.10^{-8}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện tích cực đại

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10^{-9}C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10^{-6}A thì điện tích trên tụ điện là
A. 6.10^{-10}C B. 8.10^{-10}C C. 2.10^{-10}C D. 4.10^{-10}C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động

Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian để chuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,50mus. Chu kỳ dao động của mạch là:
A. 1,5mu s B. 3,0mu s C. 0,75mu s. D. 6,0mu s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ tự do

Một mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tự do với tần số f. Nếu thay đổi tụ điện C với tụ điện C’ thì tần số trong mạch giảm hai lần. Khi mắc vào mạch cả C và C’ với C song song C’ thì tần số dao động trong mạch s
A.tăng 2 lần B.giảm 5 lần C.tăng sqrt{5} lần D.giảm sqrt{5} lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị điện áp

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 20V. Biết mạch có C=10^{-3}F và L = 0,05H. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì điện áp giữa hai bản tụ điện bằng
A. 10sqrt{2}V B. 5sqrt{2}V C. 10V D. 15V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện trường

Khung dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10mH được cung cấp năng lượng 4.10^{-6}J để dao động điện, từ tự do. Tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì dòng điện trong khung bằng:
A. 0,2(A ) B. 0,02(A) C. 0,1(A) D. 0,01(A )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 muH và tụ điện có điện dung 5muF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
A. 5pi.10^{-6}s B. 2,5pi.10^{-6}s. C.10pi.10^{-6}s D. 10^{-6}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khi mạch dao động điện từ

Mạch dao động điện từ LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ đang tích điện cực đại đến khi điện tích trên tụ bằng không là 10^{-7}s. Nếu tốc độ truyền sóng điện từ là 3.10^{8} m/s thì sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là
A. 60 m. B. 90 m. C. 120 m. D. 300 m.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính dao động điện từ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động?
A. Năng lượng trong mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
B. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.
C. Tần số dao động f=frac{1}{2pisqrt{LC}} chỉ phụ thuộc vào đặc tính của mạch dao động.
D. A, B và C đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng điện dung của tụ lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. giảm 4 lần B. Tăng 4 lần C. Tăng 2 lần D. giảm 2 lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng tiêu thụ

Mạch dao động có tụ điện với điện dung C = 1 mu F , ban đầu được tích điện đến 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động diện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch đến khi tắt hẳn là
A. 10 mJ B. 10 KJ C. 5 mJ D. 5 KJ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giá trị của tụ điện

Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Để bước sóng của mạch dao động tăng lên hai lần thì phải thay tụ điện C bằng tụ điện C’ có giá trị:
A. C’ = 2C B. C’ = C/2 C. C’ = C/4 D. C’ = 4C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ

Chọn câu đúng. Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình:
A. chuyển hóa qua lại của giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng tức là năng lượng của mạch dao động không đổi. B. điện tích trên tụ điện biến đổi không tuần hoàn.
C. có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thường xuyên trong mạch dao động. D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay