Đạo hàm

190 kết quả phù hợp trong mục Đạo hàm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

Câu 1: tìm giới hạn

Resized Image
Câu 2: tính đạo hàm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm

Câu 1 (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
Câu 2: (2điểm) Cho
Resized Image
Khi m = 0, giải b Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:t phương trình .Resized Image
Tìm m để .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .

Resized Image
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

Resized Image
Tính vi phân của hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x0=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số

Resized Image

Bài 2(3đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

1.Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
2.). Cho hàm số

Resized Imagecó đồ thị là (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y=4x+7.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đạo hàm

1. Xét hai mệnh đề:
(I) f có đạo hàm tại x0 thỡ f liờn tục tại x0.
(II) f liờn tục tại x0 thỡ f cú đạo hàm tại x0.
Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (II) B. Chỉ (I) C. Cả hai đều đúng D. Cả hai đều sai

2

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của

Resized Image
theo hai cỏch sau:

Resized Image
Hãy chọn cách đúng?
Chỉ (II) B. Cả hai đều sai C. Chỉ (I) D. Cả hai đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

Resized Image
Tính vi phân của hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x_{0}=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm các hàm số

Tính đạo hàm các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số .

Resized Image

1. Tính đạo hàm của hàm số trên?
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số:
a. Tại điểm có hoành độ bằng -2.
b. Song song với đường thẳng y = 7x - 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

1. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

. Cho hàm số y = x3 – 1 – k(x-1) có đồ thị (Ck).

a, Tìm k để đồ thị (Ck) tiếp xúc trục hoành;

b, Viết phương trình của tiếp tuyến d với đồ thị (Ck) tại giao điểm của (Ck) với trục tung;

c Tìm k để tiếp tuyến d chắn trên các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ số đạo hàm

Hệ số a của hàm sốy = 2x là:
A. 2x B. 2 C.1 D. -2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm

Tính đạo hàm của hàm số: y=sqrt{tan^{3}(6x-7)< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay