dấu hiệu thống kê

1 kết quả phù hợp trong mục dấu hiệu thống kê
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay