dấu hiệu thống kê

2 kết quả phù hợp trong mục dấu hiệu thống kê
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê

Kết quả thống kê số từ dùng sai trong cac bài văn của lớp 7 được cho trong bảng sau:
Resized Image

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a)Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A.36 B.40 C.38
b)Số cácgiá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A.8 B.40 C.9< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay