dãy đồng đẳng

9 kết quả phù hợp trong mục dãy đồng đẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của acol

Hỗn hợp X (chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng). Cho 4,375 gam X tác dụng hết với Na dư thì thu được 1,26 (lít) H2 (đkc). Mặt khác, 7 gam X tan hết 0,49 gam Cu(OH)2.

a. Xác định công thức phân tử của 2 ancol trong X

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của 2 ancol

Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức phân tử của 2 axit

Một hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic. Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau đó phải dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hoà NaOH dư. Sau khi đã trung hoà đem cô cạn dung dịch đến khô thu được 1,0425g hỗn hợp muối khan.
a) Viết CTCT của 2 axit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
b) Tính giá trị của m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức phân tử của axit

Một hỗn hợp chứa 2 axit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để trung hòa dung dịch này cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 3,68g hỗn hợp muối khan. CTPT của 2 axit là:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Andehit

khử hoàn toàn m g hỗn hợp 2 Anđêhit đơn chức cần 5.6 l H2 sp thu được cho tác dụng hết với Na thu được 1.68 l H2 .2 Anđêhit đó là:
A.2 Anđêhit no
B. 2 Anđêhit chưa no
C. 1 Anđêhit no ,1 Anđêhit chưa no
D. 2 anđêhit đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức hóa học của Anđehit

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cl=35,5; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Si = 28; P = 31

Cho 0,25 mol hỗn hợp hai anđehit cùng dãy đồng đẳng vào bình đựng AgNO3 dư trong NH3 thấy tạo ra 86,4 gam Ag, khối lượng bình tăng 11,7 gam. Hai anđehit là:
A. (CHO)2 và HCHO B. CH3CHO và C3H7CHO
C. HCHO và C2H5CHO D. HCHO và C3H7CHO

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập đốt cháy Andehit

X, Y, Z, T là 4 andehit liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MT= 2,4MX.

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Z rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch sau sẽ:
A.Tăng 18g B. Tăng 13,2g C. Giảm 11,4g D. Giảm 30g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp hai axit no, đơn chức

Một hỗn hợp hai axit no, đơn chức , mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Lấy m gam hỗn hợp rồi cho them vào đó 75 ml dung dịch NaOH 0,2M. Để trung hoà NaOH còn dư cần thêm 25ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 1,0425 gam chất rắn khan. Công thức của axit có nguyên tử cacbon bé hơn là
A. C3H7COOH B.C2H5COOH C.HCOOH D.CH3COOH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

axit no đơn chức mạch hở

Để trung hoà m gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chưc, mạch hở kế tiếp nhau trong
dãy đồng đẳng cần dung 100ml dung dịch NaOH 0,3 M. Mặt khác đốt cháy m gam X rồi cho toàn bổan phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P_{2}O_{5}, bình (2) đựng dung dịch KOH dư thấy khối lượng bình (1) tăng a gam, bình (2) tăng (3,64+ a) gam. Thành phần phần trăm về khối lượng của axit có nguyên tử cacbon nhỏ hơn trong X là
A.33,33% B.66,67% C.30,14% D.69,86%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về rượu no đơn chức

Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay