di nhập gen

2 kết quả phù hợp trong mục di nhập gen
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biến động di truyền.

Nhân tố tiến hóa nào làm phong phú thêm vốn gen của quần thể: (1) đột biến, (2) di nhập gen, (3) CLTN, (4) giao phối không ngẫu nhiên, (5) biến động di truyền. Phương án đúng là
A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (1) và (5).
D. (3) và (5).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tần số alen của quần thể

Nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?
A. Đột biến và CLTN . B. Ngẫu phối C. Di nhập gen . D. Các yếu tố ngẫu nhiên.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay