di truyền

96 kết quả phù hợp trong mục di truyền
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST

Câu 1
Sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST được biểu hiện điển hình ở các kỳ nào?
Câu 2
Cho lai giống đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với giống đậu Hà Lan hạt xanh. F1 toàn hạt vàng. Khi cho các cây đậu Hà Lan F1 tự thụ phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Hãy biện luận và viết sơ đồ lai. Biết tính trạng màu hạt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm ưu thế lai

a/ Ưu thế lai là gỡ?
b/ Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên?
c/ Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhõn giống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các tật di truyền ở người

Nêu các tật di truyền ở người và nguyên nhân phát sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bệnh di truyền ở người

Câu 1. (2,5 điểm) Hãy nêu các nguyên nhân phát sinh tật và bệnh di truyền ở người và biện pháp hạn chế các tật bệnh đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bt sinh học phần quy luật di truyền

1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ làm giống từ số quả đỏ ở F1 là: A. 1/64 B. 1/27 C. 1/32 D. 27/64

2: Trong cơ thể có 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng, cơ thể bố có 3 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp. còn mẹ thì ngược lại. Có bao nhiêu kiểu giao phối có thể xáy ra?

A. 64 B.16 C.256 D.32

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bt sinh học phần quy luật di truyền

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả đỏ có kiểu gen đồng hợp và 1 quả đỏ có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

A. 3/32 B. 2/9 C. 4/27 D. 1/32

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên quy luật di truyền

Cho 2 thứ cà chua thân cao, quả màu đỏ, dạng bầu dục lai với thân thấp, quả màu vàng, dạng tròn được F1 toàn thân cao, quả đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn, được F2 phân ly theo tỉ lệ:
6 cây thân cao, quả đỏ, dạng tròn.
3 cây thân cao, quả đỏ, dạng bầu dục.
3 cây thân cao, quả vàng, dạng tròn.
2 cây thân thấp, quả đỏ, dạng tròn.
1 cây thân thấp, quả đỏ, dạng bầu dục.
1 cây thân thấp, quả vàng, dạngtròn.
a) Quy luật di truyền nào chi phối phép lai trên?
b)Viết sơ đồ lai từ P-->F2 ? Biết một gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST không thay đổi trong giảm phân.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Phương pháp nghiên cứu di truyền người?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các loại giao tử

Cho hai loài: Loài A có kiểu gen AaBb và loài B có kiểu gen AB/ab.
a. Viết các loại giao tử và tỉ lệ của chúng khi hai loài trên giảm phân trong điều kiện bình thường không có đột biến xảy ra.
b. Nêu quy luật di truyền chi phối loài A và loài B. Sự khác nhau cơ bản giữa 2 quy luật di truyền đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là:
A: Bảo vệ nhân B: Là nơi diến ra mọi hoạt động sống của tế bào
C: Là nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào
D: Là nơi thực hiện sự trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường
E: Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của ADN

Chức năng của ADN là :
a Là thành phần cấu tạo của màng tế bào b. Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
c Cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào d Trực tiếp ra tế bào chất để tổng hợp Prôt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của ARN

Đặc điểm nào sau đây không phải của ARN?
a Có 2 mạch xoắn với nhau
b Được xếp vào nhóm phân tử có kích thước và khối lượng lớn
c Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
d Là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết sơ đồ lai- sinh 10

ở lúa, gen A- quy định tính trạng thân cao, a- quy định tính trạng thân thấp,
B-quy định tính trạng chín sớm, b-quy định tính trạng chín muộn.
Biết rằng các gen di truyền độc lập với nhau. Hãy viết sơ đồ lai từ P-->F2 trong các trường hợp sau:
a) Pt/c: Thân cao, chín sớm X thân thấp, chín muộn.
b) Pt/c: Thân cao, chín muộn X thân thấp, chín sớm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết sơ đồ lai

Lai giữa 2 nòi thỏ lông đen (gen A), ngắn (gen b), mỡ trắng (gen D) với nòi thỏ lông nâu (gen a), dài (B), mỡ vàng (gen d) thì tất cả các con lai F1 đều lông đen dài mỡ trắng.
Cho F1 giao phối với 1 nòi thỏ khác(z) được tỉ lệ như sau:
25,5% lông đen, ngắn, mỡ trắng.
25,5% lông nâu, dài, mỡ trắng.
8,5%lông đen, ngắn, mỡ vàng
8,5%.lông nâu, dài, mỡ vàng
12%.lông đen, dài, mỡ trắng.
12% lông nâu, ngắn, mỡ trắng.
4% lông nâu, ngắn, mỡ vàng
4% lôngđen, dài, mỡ vàng.
a.Xác định kiểu gen, kiểu hình của nòi thỏ z
b.Phân tích quy luật di truyền đã chi phối sự di truyền đồng thời của các tính trạng, viết sơ đồ lai.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit

a./ Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit ? Chức năng chính của photpholipitlà gì?
b. Tại sao nói : Prôtêin trong thiên nhiên vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù? Thịt bò, thịt lợn , tóc , sừng trâu, tơ tằm , tơ nhện đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng rất khác nhau về nhiều đặc tính . Sự khác nhau này là do đâu?
c. So sánh sự giống và khác nhau giữa đơn phân của ADNvà đơn phân của A RN ? ADNcó chức năng gì?Thông tin di truyền được lưu giữ trong ADNdưới dạng nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

BÀI TẬP XÁC SUẤT

Trung bình mỗi quả đậu có khoảng 7 hạt .Nếu các cây có hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn thì khả năng để trong 1 quả đậu có 5 hạt trơn và 2 hạt nhăn là bao nhiêu ?

Mọi người giúp mk giải bài tập này cụ thể với...Cảm ơn nhiều !

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về các quy luật di truyền

Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc của hạt và trạng thái của hạt do một gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng, vỏ trơn thu được các cây (P). Cho các cây (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được 97% hạt màu vàng, vỏ trơn, 2% hạt vàng, vỏ nhăn, 1% hạt xanh, vỏ trơn. Theo lý thuyết, các cây (P) có kiểu gen như thế nào? Tỉ lệ mỗi loại kiểu gen là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc và trạng thái của hạt đậu Hà Lan không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của nhân trong tế bào

. Trong tế bào, nhân có vai trò
A. là nơi lưu trữ thông tin di truyền B. tổng hợp protein cho tế bào
C. bảo vệ tế bào D. duy trì hình dạng của tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào

Đặc điểm nào dưới đây phản ánh sự di truyền qua chất tế bào?
A. Đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ
B. Lai thuận, nghịch cho kết quả khác nhau
C. Lai thuận, nghịch cho con có kiểu hình giống mẹ
D. Lai thuận, nghịch cho kết quả giống nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay