địa lý lớp 12

8 kết quả phù hợp trong mục địa lý lớp 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ giữa vị trí địa lý và nền văn hóa

Vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế, văn hoá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí ảnh hưởng đến tự nhiên nước ta

Vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta

a. Tại sao nước ta phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế?
b. Ba vùng kinh tế trọng điểm có vai trò như thế nào đối với các vùng kinh tế nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần tự nhiên nước ta

Tại sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Tính chất này biểu hiện ở những thành phần tự nhiên nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng núi Trường son Bắc và Trường sơn Nam

So sánh vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA (Đơn vị : %)

Resized Image

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta tại 2000 và 2005 .
b) Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta và giải thích.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành và theo thành phần kinh tế của nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta

Nêu khái quát những thế mạnh và hạn chế của khu vực đồi núi đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay