điểm cực viễn

1 kết quả phù hợp trong mục điểm cực viễn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các tác dụng của ánh sáng

Câu 1 Hãy nêu các tác dụng của ánh sáng ? Cho ví dụ ?
Câu 2 Nam bị cận có điểm cực viễn CV cách mắt 114 cm . Hải cũng bị cận nhưng có điểm cực viễn CV cách mắt 65cm.
a) Hỏi ai bị cận năng hơn ? Vì sao?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay