Điểm thuộc đồ thị

12 kết quả phù hợp trong mục Điểm thuộc đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về viết phương trình đường thẳng

Cho họ đồ thị a) Tìm điểm cố định của họ đồ thị.b) Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cố định ấy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định của họ đồ thị

Tìm điểm cố định của họ đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường thẳng

a) Điểm có nằm trên đồ thị hàm số hay không ? Giải thích vì sao.b) Tìm phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường thẳng và song song với đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường

a) Điểm có nằm trên đồ thị hàm số hay không ? Giải thích vì sao.b) Tìm phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường thẳng và song song với đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về parabol

Cho parabol a) Điểm và điểm có thuộc parabol (P) không ?b) Qua điểm N viết phương trình đường thẳng (d) sao cho (d) và (P) có giao điểm kép.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Cho hàm số và năm điểm .a) Chứng minh ba điểm thuộc đồ thị (H) của hàm số, còn hai điểm không thuộc (H).b) Chứng minh ba điểm thẳng hàng.c) Từ kết quả hai câu trên, ta nhận thấy ba điểm cùng thuộc (H) và chúng lại cùng nằm trên một đường thằng. Có thể kết luận đồ thị (H) của hàm số đã cho là một đường thẳng được không?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hàm số có đồ thị là đường thẳng AB

Cho các điểm , trên mặt phẳng tọa độ.a) Xác định hàm số có đồ thị là đường thẳng .b)Tím giá trị của để điểm nằm trên đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định m để (d) cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt

Cho hàm số: 1) Giả sử là một điểm trên đồ thị có hoành độ là đường thẳng đi qua , có hệ số góc . Hãy xác định để cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt khác với .2) Giả sử là một điểm trên , với hoành độ thỏa mãn: ( là hoành độ của các điểm ). Tìm quỹ tích của điểm khi biến thiên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua,

Xem đồ thị hàm số: Trong đó là tham số.1) Tìm quỹ tích tâm đối ứng của đồ thị.2) Chứng tỏ rằng đồ thị luôn luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.3) Tìm các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua, dù lấy bất cứ giá trị nào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với trục hoành.

Cho hàm số: a) Tìm để đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với trục hoành.b) Chứng minh rằng trên đường cong có 2 điểm không thuộc đồ thị của hàm số đã cho dù lấy giá trị bất kỳ nào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi m

Cho hàm số: 1) Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi . Từ kết quả đó, hãy xác định để đồ thị của hàm số tiếp xúc với .2) Tìm để hàm số là đồng biến khi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Cho hàm số và năm điểm .a) Chứng minh ba điểm thuộc đồ thị (H) của hàm số, còn hai điểm không thuộc (H).b) Chứng minh ba điểm thẳng hàng.c) Từ kết quả hai câu trên, ta nhận thấy ba điểm cùng thuộc (H) và chúng lại cùng nằm trên một đường thằng. Có thể kết luận đồ thị (H) của hàm số đã cho là một đường thẳng được không?


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay