Điểm uốn

5 kết quả phù hợp trong mục Điểm uốn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho (C) :
Resized Image
.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :
a) Tại điểm uốn của (C).
b) Tại điểm có tung độ bằng -1
c) Song song với đường thẳng d1 : y = 9x – 5.
d) Vuông góc với đường thẳng d2 : x + 24y = 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tiệm cận

Bài 1: Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image
Bài 2: Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; viết phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng đơn điệu,cực trị hàm số

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi m thay đổi

Xét hàm số: ,Trong đó là tham số.a) Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi .b) Xác định để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành.c) Tìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi thay đổi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số : .Tìm cực trị và điểm uốn của đồ thị.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay