điện phân

31 kết quả phù hợp trong mục điện phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí clo

Câu 1. Cho 15,8g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Tính thể tích khí clo thu được (đktc)?
Câu 2. Cần bao nhiêu gam KMnO4 và dung dịch HCl 2M để điều chế đủ lượng khí Cl2 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M ở nhiệt độ thường
Câu 3. Khi điện phân dung dịch muối ăn thu được 560 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. Biết hiệu suất quá trình điện phân là 100% ( tính lại nếu hiệu suất điện phân là 90%)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc chung để điều chế clo

Nguyên tắc chung để điều chế clo trong PTN là
A. Nhiệt phân chất giàu clo
B. Dùng Flo đẩy clo ra khỏi muối của nó
C. Cho HCl tác dụng với chất oxi hóa mạnh
D. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cường độ dòng điện

Cho mạch điện như hình vẽ
E1= 6V, r1 = r2 = 1Omega; E2 = 2V; R1= 2Omega
R2 = 5Omega , R3 = 3 Omega là bình điện phân
dung dịch CuSO4 các điện cực bằng đồng
Tính:
a) Hiệu điện thế UAB
b) Cường độ dòng điện chạy qua
các đoạn mạch.
c) Tính lượng đồng bám vào catôt trong
thời gian 16 phút 5 giây.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học về Mắc nối tiếp ba bình điện phân

Mắc nối tiếp ba bình điện phân: bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch Na2SO4 và bình 3 chứa dung dịch AgNO3 rồi tiến hành điện phân bằng dòng điện một chiều. Sau một thời gian thấy ở anot của bình 1 thoát ra V1 lít hỗn hợp hai khí có khối so với không khí là 2 (cho biết Mkhông khí ≈ 29) , còn anot ở bình 2 thoát ra V2 lít khí, anot bình 3 thoát ra V3 lit khí. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Cho biết tỉ lệ thể tích
V1 : V2 : V3 là :
A. V1:V2:V3 = 2:1:1 B. V1:V2:V3 = 6:5:5 C. V1:V2:V3 = 4:3:3 D. V1:V2:V3 = 3:2:2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điều chế clo trong công nghiệp

Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách
A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
C. nung nóng muối ăn.
D. đun nhẹ mangan đioxit với axit clohiđric đặc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc sản xuất Gang

Nguyên tắc sản xuất Gang :
A. Điện phân nóng chảy các Oxit của Fe B. Nung nóng các Oxit của Fe ở nhiệt độ cao
C. Dùng khí CO khử các Oxit của Fe D. Cho dung dịch Axit tác dụng với các Oxit của Fe

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về điện phân dung dịch

Điện phân 100ml dung dịch Fe2(SO4)3 1M (điện cực trơ), với cường độ dòng điện I = 2,68A trong thời gian t giờ thì bắt đầu có khí thoát ra ở catot (hiệu suất của quá trình điện phân là 100%). Giá trị của t là
A. 1. B. 6. C. 4. D. 2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách tạo nước giaven

Nước Gia-ven được tạo thành bằng cách sau :
A. Cho khí clo vào dung dịch NaOH
B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.
C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn
D. Cả A và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công thức hóa học của muối clorua

Điện phân hòan tòan 33,3 gam muối clorua của một kim lọai nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lít khí clo (đktc). Công thức hóa học của muối clorua là công thức nào sau đây ?

A.MgCl_{2} B.CaCl_{2} C.SrCl_{2} D.BaCl_{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu nào sau đây không đúng

Phát biu nào sau đây không đúng ?

A. Trong các hp cht, ngoài s oxi hoá -1, flo clo còn có s oxi hoá +1, +3, +5, +7.

B. Dung dch HF hoà tan đưc SiO2.

C. Muối AgI không tan trong nưc, mui AgF tan trong nưc.

D. Flo có nh oxi hoá mnh hơn clo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4

Đin phân 100 ml dung dch CuSO4 1M và FeSO4 0,2M trong 1158 giây vi cưng đdòng đin 25A. Khi lưng kim loi bám catot (các đin cc trơ) :

A. 7,52 gam. B. 6,4 gam. C. 4,6 gam. D. 9.8 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thứ tự các ion bị khử xảy ra ở catot

Điện phân(điện cực trơ,có vách ngăn)một dung dịch chứa các iôn Fe3+,Fe2+,Cu2+ thứ tự các ion bị khử xảy ra ở catot là:

A. Fe2+,Cu2+,Fe3+ B.Fe2+,Fe3+,Cu2+

C.Fe3+,Fe2+,Cu2+. D. Fe3+,Cu2+,Fe2+

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí (đktc) thu được ở anot

Đin phân 500 ml dung dch CuSO4 0,2M (đin cc trơ) cho đến khi catot thu đưc 3,2 gam kim loi thì th tích khí (đktc) thu đưc anot là :

A. 2,24 lít. B. 0,56 lít. C. 1,12 lít. D. 3,36 lít.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho 2 bình điện phân mắc nối tiếp

Cho 2 bình điện phân mắc nối tiếp. Bình điện phân 1 hòa tan 0,3725 gam RCl (R là kim loại kiềm) trong nước. Bình điện phân 2 chứa dung dịch CuSO4. Sau một thời gian điện phân thấy catot bình điện phân 2 có 0,16 gam kim loại bám vào, còn ở bình điện phân 1 thấy chứa V (lít) dung dịch một chất tan pH = 13. Giá trị V

A.0,05 B. 0,075 C. 0,1 D. 0,01

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

điện phân dung dịch muối

Mắc nối tiếp 2 bình điện phân. Bình điện phân 1 chứa dung dịch muối clorua của kim loại R hóa trị II, bình điện phân 2 chứa dung dịch AgNO3. Sau 3 phút 13 giây điện phân thì ở catot bình điện phân 1 thu được 1,6 gam kim loại; còn ở catot bình điện phân 2 thu được 5,4 gam kim loại. Biết sau điện phân trong mỗi bình vẫn còn dung dịch muối. Kim loại R là:

A. Mg B. Zn C. Ni D. Cu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

sản xuất natri hiđroxit

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. Điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.

B. Điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

C. Điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.

D. Điện phân NaCl nóng chảy.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

điều chế bằng phương pháp điện phân

Hai kim loại có thể được điu chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A.Mg và Zn. B. Na và Fe. C. Al và Mg. D. Cu và Ag

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điện phân dung dịch CuSO4

Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

A. ở catot xảy ra sự oxi hoá: 2H2O + 2e → 2OH + H2.

B. ở anot xảy ra sự khử: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e.

C. ở anot xảy ra sự oxi hoá: Cu2+ + 2e. → Cu

D. ở catot xảy ra sự khử: Cu2+ + 2e → Cu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4

Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 O,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là:

A. 3,36 lít B. 1,12 lít C. 0,56 lít D. 2,24 lít

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tiến hành điện phân với điện cực trơ)

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là

A. 0,60. B. 0,15. C. 0,45. D. 0,80.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay