điện trở thuần

20 kết quả phù hợp trong mục điện trở thuần
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất toả nhiệt.

Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 1Omega. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường tích luỹ trong ống là W = 100J.
a- Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua ống.
b- Tính công suất toả nhiệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị điện trở thuần

Mạch điện gồm nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U, vôn kế có điện trở Rv, Ampe kế có điện trở Ra và điện trở thuần R được mắc lần lượt như sau:
1. (R//Rv)ntRA, Ampe kế chỉ 10mA, vôn kế chỉ 2V
2. (R//RA)ntRv, Ampe kế chỉ 2.5mA
a) Lập biểu thức tính chỉ số của vôn kế trong trường hợp 1 theo U, RA, R.
b) Tìm giá trị điện trở thuần R

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cảm kháng của cuộn dây

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha frac{pi}{2} so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_{L} của cuộn dây và dung kháng Z_{C} của tụ điện là
A. R^{2}=Z_{C}left ( Z_{L} -Z_{C}
ight ). B.R^{2}=Z_{C}left ( Z_{C} -Z_{L}
ight ). C. R^{2}=Z_{L}left ( Z_{C} -Z_{L}
ight ). D.R^{2}=Z_{L}left ( Z_{L}-Z_{C} 
ight )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức hiệu điện thế hiệu dụng

Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R không đổi mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C biến thiên và cuộn dây thuần cảmfrac{0,3}{pi}H. Hiệu điện thế hai đầu mạch:u=U_{o}cos100pi  t(V). Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì hiệu điện thế hiệu dụng U_{RC}=U_{o}/sqrt{2}(V). Giá trị của C1 là:
A. frac{10^{-2}}{15pi}F B. frac{15}{pi}.10^{-2}F C. frac{10^{-4}}{15pi}.F D. frac{15}{pi}.10^{-4}F

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng dao động điện từ

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
A. 2,5.10^{-3}J B. 2,5.10^{-1}J. C. 2,5.10^{-4}J D. 2,5.10^{-2}J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f = 50Hz, cuộn dây thuần cảm L=frac{1}{4pi}H . Tụ điện có điện dung biến thiên đang được điều chỉnh ở giá trị C_{1}=frac{10^{-4}}{pi}F Điện trở thuần R không đổi. Tăng dần điện dung của tụ điện từ giá trị C1 cường độ hiệu dung của dòng điện sẽ:
A. Tăng B. Giảm
C. Lúc đầu tăng sau đó giảm D. Lúc đầu giảm sau đó tăng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công suất của năng lượng điện

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảmL=30mu H một tụ điện có C = 3000PF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1Omega. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:
A. 1,80 W B. 1,80 mW C. 0,18 W D. 5,5 mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khi điện trở thuần bằng không

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì
A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.
B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.
D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ lớn hiệu điện thế

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U_{o}I_{o}. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị frac{I_{o}}{2} thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là
A. frac{sqrt{3}}{2}U_{o} B.frac{3}{2}U_{o} C. frac{sqrt{3}}{4}U_{o} D. frac{1}{2}U_{o}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có điện trở thuần 0,5Omega, độ tự cảm 275mu H và một tụ điện có điện dung 4200pF. Hỏi phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V.
A. 137mu W B. 2,15mW C. 513mu W D. 137mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị công suất

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 275 mu H,điện trở thuần 0,5 Omega và một tụ điện có điện dung C =4200pF.Để duy trì dao động của mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V thì cần cung cấp cho mạch một công suất có giá trị là:
A.137.10^{-6}W . B. 2,15mW. C. 513.10^{-6}W. D. 1,34mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mạng điện ba pha

Mạng điện ba pha có hiệu điện thế pha U_{p}=120V , có 3 tải tiêu thụ A,B,C là điện trở thuần mắc hình sao. Biết R_{A}=R_{B}=frac{R_{C}}{2}=12Omega . Cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây trung hòa là
A. 5 A. B. 10 A C. 15 A. D. 0 A.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu điện thế hiệu dụng

Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử X và Y mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì hiệu điện thế giữa hai đầu phần tử X là U, giữa hai đầu phần tử Y là 2U. Hai phần tử X, Y tương ứng là:
A. cuộn dây và điện trở thuần B. tụ điện và cuộn dây thuần cảm
C. tụ điện và điện trở thuần D. tụ điện và cuộn dây không thuần cảm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của điện áp xoay chiều

Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40Omega và có độ tự cảm 0.4/pi (H). Đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức: u=U_{o}cosleft ( 100pi t-frac{pi}{2} 
ight )(V). Khi t = 0,1 (s) dòng điện có giá trị -2,75sqrt{2}(A) Gía trị của U_{o}

A: 220(V) B:110sqrt{2}(V) C:220sqrt{2}(V) D: 440sqrt{2}(V)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện dung của tụ điện

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6H, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh chỉ có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57m đến 753m, người ta mắc tụ điện trong mạch trên bằng một tụ điện có điện dung biến thiên. Hỏi tụ điện này phải có điện dung trong khoảng nào?

A: 3,91.10^{-10}Fleq Cleq 60,3.10^{-10}F B: 2,05.10^{-7}Fleq Cleq 14,36.10^{-7}F

C: 0,12.10^{-8}Fleq Cleq 26,4.10^{-8}F D: 0,45.10^{-9}Fleq Cleq 79,7.10^{-9}F

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về điện áp ở hai đầu đoạn mạch

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha pi/4 so với cường độ dòng điện. Khi đó
A: tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
B: tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.
C: hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
D:điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha pi/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về công suât điện

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa các phần tử R, L, C, phát biểu nào sau đây đúng ? Công suất điện (trung bình) tiêu thụ trên cả đoạn mạch
A: luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần
B: không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hay cuộn dây thuần cảm
C: không phụ thuộc gì vào L và C
D: chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện trở thuần

Một đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với một điện trở R = 40Omega. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=200cos100pi t (V). Dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 2A và lệch pha 45^{circ} so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của r và L là:
A: 10Omega và 0,159H. B: 25Omega và 0,159H. C: 10Omega và 0,25H. D: 25Omega và 0,25H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện trở thuần

Ở mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện.

Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 220V thì
điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là 100V và 120V . Hộp kín X là:
A. Điện trở. B. Cuộn dây thuần cảm. C. Tụ điện. D. Cuộn dây có điện trở thuần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ dòng điện

Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha Up = 115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Omega và độ tự cảm 50mH. Cường độ dòng điện qua các tải là
A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay