điện từ

72 kết quả phù hợp trong mục điện từ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng điện từ

Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì
A. vectơ cường độ điện trường EG và vectơ cảm ứng từ BG luôn vuông góc với phương truyền
sóng.
B. vectơ cường độ điện trường EG và vectơ cảm ứng từ BG luôn cùng phương với phương truyền
sóng.
C. vectơ cảm ứng từ BG cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường EG
vuông góc với vectơ cảm ứng từ BG.
D. vectơ cường độ điện trường EG cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ BG
vuông góc với vectơ cường độ điện trường EG..

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong hoạt động hô hấp tế bào

Trong hoạt động hô hấp tế bào , nước được tạo ra từ giai đoạn nào sau đây?
a. Đường phân c. Chuyển điện tử
b. Chu trình Crep d. a và b đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sóng ̣điện tu

tại hà Nội, một máy đang phát sóng điện tu. Xét một phuong truyền có phuong thằng đung huong lên. Vào thoi điểm t, tại điểm M trên phuong truyền, vecto càm ung tu đang có độ lon cuc đại và huong về phái Nam. Khi đó vevto cuong độ điện truong có
A: độ lon cuc đại và huong về phía Bắc
B: độ lon cuc đại và huong về phía Đông
C: độ lon cuc đại và huong về phía Tây
D: độ lon bằng không

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thuyết điện từ của Mắc-xoen

Thuyết điện từ của Mắc-xoen đề cập đến vấn đề gì trong các vấn đề đưới đây?
A. Tương tác của điện trường với điện tích B. Tương tác của từ trường với dòng điện
C. Tương tác của điện từ trường với các điện tích . D. Mối quan hệ của điện trường và từ trường .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về dao động điện từ

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần.
C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng dao động điện từ

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
A. 2,5.10^{-3}J B. 2,5.10^{-1}J. C. 2,5.10^{-4}J D. 2,5.10^{-2}J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công suất của năng lượng điện

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảmL=30mu H một tụ điện có C = 3000PF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1Omega. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:
A. 1,80 W B. 1,80 mW C. 0,18 W D. 5,5 mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện từ

Một mạch dao động điện từ LC có C=5mu F, L=50m H . Điện áp cực đại trên tụ là 6V. Khi năng lượng điện bằng 3 lần năng lượng từ thì năng lượng điện từ trong mạch có giá trị là:
A. 9.10^{-5}J B. 1,8.10^{-5}J C. 7,2.10^{-5}J D. 1,5.10^{-5}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bước sóng điện tử cộng hưởng

Khung dđ với tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm L đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại trên một bản tụ là Q_{o}=10^{^{-6}}J và dòng điện cực đại trong khung I_{o}=10A. Bước sóng điện tử cộng hưởng với khung có giá trị:
A. 18(m) B. 188,4(m) C. 188(m) D. 160(m)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ lớn hiệu điện thế

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U_{o}I_{o}. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị frac{I_{o}}{2} thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là
A. frac{sqrt{3}}{2}U_{o} B.frac{3}{2}U_{o} C. frac{sqrt{3}}{4}U_{o} D. frac{1}{2}U_{o}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa

Mạch dao động LC thực hiện dao động điều hòa. Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường đến khi năng lượng điện trường có giá trị frac{Q_{o}^{2}}{4C}10^{-8}s. Chu kì của dao động điện từ trong mạch là
A.4.10^{-8}s B.8.10^{-8}s C.2.10^{-8}s D.10^{-8}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện tích cực đại

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10^{-9}C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10^{-6}A thì điện tích trên tụ điện là
A. 6.10^{-10}C B. 8.10^{-10}C C. 2.10^{-10}C D. 4.10^{-10}C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động

Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian để chuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,50mus. Chu kỳ dao động của mạch là:
A. 1,5mu s B. 3,0mu s C. 0,75mu s. D. 6,0mu s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ tự do

Một mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tự do với tần số f. Nếu thay đổi tụ điện C với tụ điện C’ thì tần số trong mạch giảm hai lần. Khi mắc vào mạch cả C và C’ với C song song C’ thì tần số dao động trong mạch s
A.tăng 2 lần B.giảm 5 lần C.tăng sqrt{5} lần D.giảm sqrt{5} lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị điện áp

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 20V. Biết mạch có C=10^{-3}F và L = 0,05H. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì điện áp giữa hai bản tụ điện bằng
A. 10sqrt{2}V B. 5sqrt{2}V C. 10V D. 15V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

máy phát sóng vô tuyến

Mạch dao động LC trong máy phát sóng vô tuyến có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100m. Để phát được sóng điện từ có bước sóng 300m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C1 bằng bao nhiêu và mắc thế nào?
A. Mắc song song và C1 = 8C B. Mắc song song và C1 = 9C C. Mắc nối tiếp và C1 = 8C D. Mắc nối tiếp và C1 = 9C


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về mạch LC

Một mạch LC có thể thu được sóng điện từ với bước sóng \lambda . Muốn mạch thu được sóng điện từ có bước sóng \frac{\lambda}{2} thì phải mắc thêm với tụ C một tụ C'. Hỏi tụ C' phải mắc như thế nào và có giá trị bằng bao nhiêu?
A. C' mắc song song với C và C{}'=\frac{C}{3} B. C' mắc nối tiếp với C và C'=3C
C. C' mắc nối tiếp với C và C{}'=\frac{C}{3} D. C' mắc song song với C và C'=3C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện trường

Khung dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10mH được cung cấp năng lượng 4.10^{-6}J để dao động điện, từ tự do. Tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì dòng điện trong khung bằng:
A. 0,2(A ) B. 0,02(A) C. 0,1(A) D. 0,01(A )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 muH và tụ điện có điện dung 5muF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
A. 5pi.10^{-6}s B. 2,5pi.10^{-6}s. C.10pi.10^{-6}s D. 10^{-6}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khi mạch dao động điện từ

Mạch dao động điện từ LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ đang tích điện cực đại đến khi điện tích trên tụ bằng không là 10^{-7}s. Nếu tốc độ truyền sóng điện từ là 3.10^{8} m/s thì sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là
A. 60 m. B. 90 m. C. 120 m. D. 300 m.< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay