Bài tập về điện xoay chiều

42 kết quả phù hợp trong mục điện xoay chiều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa dòng điện xoay chiều

1. Dòng điện xoay chiều là gì? Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Cho ví dụ.
2. Kể tên 2 bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong bộ phận nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều có các tác dụng gì?
A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang. D. Cả A,B,C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách giảm hao phí trên đường dây tải điện

Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất?
Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V.
a. Để giảm hao phí thì người ta phải truyền tải đi với hiệu điên thế 200000V. Hỏi:
Phải dùng máy hạ thế hay tăng thế? Tính số vòng dây cuộn sơ cấp biết cuộn thứ cấp có 150000 vòng.
b. Nếu dùng máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 500vòng, 100000 vòng thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ tự cảm

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó tụ C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Resized Image
. Khi C =C1 = F và C = C2 = F thì mạch có cùng công suất P =200W.
a, Xác định độ tự cảm L, và điện trở R ( cho cuộn dây thuần cảm).
b, Viết biểu thức i_{1} ứng với trường hợp C = C1 nói trên.
c, Tìm C = ? để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện có giá trị lớn nhất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập máy phát điện xoay chiều 1 pha

Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực.

Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện :

A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện

a. Dòng điện là gì? Nêu quy ước chiều dòng điện?
b. Vẽ sơ đồ mạch điện và vẽ thêm mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch gồm:
hai nguồn điện mắc nối tiếp, 1 bóng đèn ,dây dẫn, công tắc đóng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu về dòng điện xoay chiều ba pha

Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?
A. Dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha.
B. Dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đường truyền.
C. Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơ giản.
D. Dòng điện xoay chiều ba pha chỉ dùng được với các tải tiêu thụ thật đối xứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dòng điện xoay chiều ba pha

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha?
A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn
lại khác không.
B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay.
C. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực
tiểu.
D. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau
góc π/3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công suất tỏa nhiệt

Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào
A. điện trở.
B. cảm kháng.
C. dung kháng.
D. tổng trở

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Máy phát điện xoay chiều

Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có những bộ phận nào để có thể tạo ra dòng điện.
A. Nam châm vĩnh cửu B. Nam châm điện và sợi dây nối dẫn nối hai cực của nam châm
C. Cuộn dây dẫn và nam châm D. Cuộn dây dẫn có lõi thép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều không có tác dụng nào sau đây:
A. Tác dụng sinh lí. B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang. D. Tác dụng hóa học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số của dòng điện

Một tụ điện có điện dung 31,8mu F . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại 2sqrt{2} chạy qua nó là :

A. 20sqrt{2}V B. 200V C.200sqrt{2}V D. 20V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc của rôto

Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện 50Hz thì roto quay với vận tốc
A. 400 vòng/phút B. 96 vòng/phút
C. 375 vòng/phút D. 480 vòng/phút

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính từ trường của động cơ

Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ bằng bao nhiêu?
A. 3000vòng/min. B. 1500vòng/min.
C. 1000vòng/min. D. 500vòng/min.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về hệ số công suất

Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?
A. k = sinφ. B. k = cosφ.
C. k = tanφ. D. k = cotanφ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tổng trở

Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch là
A. Z = 50 Ω. B. Z = 70 Ω.
C. Z = 110 Ω. D. Z = 2500 Ω.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về mạch điện xoay chiều

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{2}

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{4}
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{2}.

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{4}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cảm kháng của cuộn dây

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha frac{pi}{2} so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_{L} của cuộn dây và dung kháng Z_{C} của tụ điện là
A. R^{2}=Z_{C}left ( Z_{L} -Z_{C}
ight ). B.R^{2}=Z_{C}left ( Z_{C} -Z_{L}
ight ). C. R^{2}=Z_{L}left ( Z_{C} -Z_{L}
ight ). D.R^{2}=Z_{L}left ( Z_{L}-Z_{C} 
ight )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng cộng hưởng điện

Dòng điện xoay chiều i=I_{o}sinleft ( omega t+varphi 
ight ) chạy qua đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xẩy ra khi:
A.f=frac{1}{2pi}sqrt{LC} B. L=frac{1}{omega^{2}C} C.f=frac{1}{pisqrt{LC}} D. omega=frac{1}{L.C}< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay