điều kiện tiêu chuẩn

10 kết quả phù hợp trong mục điều kiện tiêu chuẩn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí clo

Câu 1. Cho 15,8g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Tính thể tích khí clo thu được (đktc)?
Câu 2. Cần bao nhiêu gam KMnO4 và dung dịch HCl 2M để điều chế đủ lượng khí Cl2 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M ở nhiệt độ thường
Câu 3. Khi điện phân dung dịch muối ăn thu được 560 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. Biết hiệu suất quá trình điện phân là 100% ( tính lại nếu hiệu suất điện phân là 90%)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phần trăm khối lượng kim loại

Hòa tan 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào V lít dd HCl 0,5M ( d=1,2 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) .
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu ?
b Tính V và nồng độ % của muối tạo thành sau phản ứng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hidro

1.Một hợp chất khí X có thành phần trăm theo khối lượng là: 94,12%S và 5,88%H. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất, biết tỉ khối của khí X đối với hidro là 17.
2. Cho 32,5 g kẽm ( Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clo hidric ( HCl), thu được ZnCl2 và khí H2
a- Viết PTHH xảy ra
b- Tính khối lượng axit hidric tham gia phản ứng
c- Tính thể tích hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
d- Nếu thay Zn bằng Al, muốn có thể tích H2 (đktc) như trên thì cần bao nhiêu gam Al.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí

2. Cho 7,2g Mg tác dụng với 2,24l khí O2 sau phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan A bằng 100g dung dịch HCl 29,2% thì thu được dung dịch B và khí C.
a. Viết các phương trình hoá học xảy ra
b. Tính thể tích khí C
c. Tính C% của các chất có trong dung dịch B.
Các khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu

Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn vào dd HCl (loãng, dư ) thu được 4,48 lit khí H2 .
Mặt khác, hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại trên vào m gam dd H2SO4 98% , vừa đủ , đun nóng thu được 5,6 lit SO2 duy nhất. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn .
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ?
b. Tính m gam dd H2SO4 98% đã dùng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối khan thu được

Cho 2,86g hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với khí Oxi dư sau phản ứng kết thúc thu được 4,46g hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn A cần dùng tới Vml dung dịch HCl 1M sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch B.
a. Tính V
b. Nếu cô cạn dung dịch B thì thu được bao nhiêu gam muối khan
c. Nếu cho 2,86g hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được bao nhiêu l khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng rượu nguyên chất

Cho 20 ml rượu etylic 96o tác dụng với Na dư
a) Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất, biết Dr = 0,8 g/ml
b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc biết D_{H_{2}O} = 1 g/ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích mol của chất khí

Thể tích mol của chất khí là gì?Một mol chất khí ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít?Một mol chất khí ở điều kiện bình thường có thể tích là bao nhiêu lít?Tính thể tích của 0,25 mol khí ở đktc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

_{92}^{238}	extrm{U} sau một chuỗi các phóng xạ alphaeta^{-} biến thành hạt nhân bền _{82}^{206}	extrm{Pb} . Tính thể tích He tạo thành ở đktc sau 2 chu kì bán rã biết lúc đầu có 119g urani
A.8,4lit B.2,8lit C.67,2 lit D.22,4lit< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay