định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng

1 kết quả phù hợp trong mục định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.

Phát biểu Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.
Trong nhà máy nhiệt điện, đã có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay