độ hụt khối

3 kết quả phù hợp trong mục độ hụt khối
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ hụt khối

Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 2_{1}^{2}	extrm{D}
ightarrow _{Z}^{A}	extrm{X}+_{0}^{1}	extrm{n} . Biết độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u, của hạt nhân X là 0,0083u. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? Cho 1u = 931 MeV/c^{2}
A. tỏa 4,24 MeV B. tỏa 3,26 MeV C. thu 4,24 MeV D. thu 3,26 MeV

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng hạt nhân

Cho phản ứng hạt nhân: _{1}^{3}	extrm{T}+_{1}^{2}	extrm{D}
ightarrow _{0}^{1}	extrm{n}+a . Biết độ hụt khối của các hạt nhân Triti Delta m_{1}=0,0087(u) Đơtơri Delta m_{2}=0,0024(u), hạt alpha Delta m_{3}=0,0305(u). Cho 1u=931Mev/c^{2} .Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là :
A.20,6 (MeV) B. 38,72(MeV) C. 16,08(MeV) D. 18,06(MeV)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hạt nhân nguyên tử

Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân _{4}^{10}Be	extrm{} là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là m_{n}=1,0086u, khối lượng của prôtôn là : m_{p}=1,0072u . Độ hụt khối của hạt nhân là:
A. 0,9110u B. 0,0691u
C. 0,0561u D. 0,0811u< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay