độ tự cảm

23 kết quả phù hợp trong mục độ tự cảm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính từ thông

Một ống dây hình trụ chiều dài l = 62,8 cm được quấn 1000 vòng, mỗi vòng dây có tiết diện là S = 50 cm2.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Dòng điện tự cảm qua đó tăng từ 0A lên 4A trong khoảng thời gian 0,5s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây.
c) Khi I = 4A thì năng lượng tích luỹ trong ống dây là bao nhiêu ?
d) Tính từ thông gởi qua ống dây.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ tự cảm của ống dây

Một ống dây hình trụ có lõi chân không, chiều dài iota = 20 cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 100 cm2.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Dòng điện tự cảm qua đó tăng từ 0A lên 5A trong khoảng thời gian 0,1s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây.
c) Khi I = 5A thì năng lượng tích luỹ trong ống dây là bao nhiêu ?
d) Tính từ thông gởi qua ống dây.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ tự cảm

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó tụ C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Resized Image
. Khi C =C1 = F và C = C2 = F thì mạch có cùng công suất P =200W.
a, Xác định độ tự cảm L, và điện trở R ( cho cuộn dây thuần cảm).
b, Viết biểu thức i_{1} ứng với trường hợp C = C1 nói trên.
c, Tìm C = ? để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện có giá trị lớn nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất toả nhiệt.

Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 1Omega. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường tích luỹ trong ống là W = 100J.
a- Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua ống.
b- Tính công suất toả nhiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số dao động

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C =2pF, (lấy pi^{2}=10). Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz.
C. f = 1Hz. D. f = 1MHz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L=frac{1}{pi}H; điện trở r=50Omega mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f=50Hz. Thay đổi giá trị của R. Tìm R để. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại
A.25Omega B.50Omega C.50sqrt{2}Omega D.100Omega

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ tự cảm

Một bàn là trên nhãn ghi: 220V – 1,1 KW. Độ tự cảm không đáng kể. Khi sử dụng đúng quy cách, cường độ dòng điện hiệu dụng qua bàn là:
A. 0,5A B. 5A C. 50A D. 5mA

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công suất của năng lượng điện

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảmL=30mu H một tụ điện có C = 3000PF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1Omega. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:
A. 1,80 W B. 1,80 mW C. 0,18 W D. 5,5 mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về điện trở thuần

Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5 μF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 5 mH và điện trở R = 0,1 Ω. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện bằng 6V. Để duy trì dao động điều hòa trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện vẫn bằng 6V thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất bằng
A. 4,8.10^{-4}W B. 3,6.10^{-4}W. C. 1,8.10^{-4}W. D.2.10^{4}W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giá trị cực đại của dòng điện

Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4 mH và tụ điện có điện dung C = 64 μF. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn dây là 0,3 V. Dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là
A. 0,15 A B. 0,12 A C. 0,20 A D. 0,25 A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số dao động

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là
A. 12,5 MHz. B. 2,5 MHz. C. 17,5 MHz. D. 6,0 MHz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

máy phát sóng vô tuyến

Mạch dao động LC trong máy phát sóng vô tuyến có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100m. Để phát được sóng điện từ có bước sóng 300m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C1 bằng bao nhiêu và mắc thế nào?
A. Mắc song song và C1 = 8C B. Mắc song song và C1 = 9C C. Mắc nối tiếp và C1 = 8C D. Mắc nối tiếp và C1 = 9C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập vật lý 12

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08sin(2000t)(A). Cuộn dây có độ tự cảm L = 50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là.
A. 32V. B.4sqrt{2}V C. 8V. D. 2sqrt{2}V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ cực đại

Khung dao động (C = 10mu F; L = 0,1H). Tại thời điểm u_{c} = 4(V) thì i = 0,02(A). Cường độ cực đại trong khung bằng:
A. 2.10^{-4}(A) B. 20.10^{-4}(A) C. 4,5.10^{-2}(A) D.4,47.10^{-2}(A)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cường độ dòng điện tức thời

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t(A) Tụ điện trong mạch có điện dung 5 µF . Độ tự cảm của cuộn cảm là
A. L = 5.10^{-6}H B. L = 50mH C. L =5.10^{-8}H D. L = 50 H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện trường

Khung dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10mH được cung cấp năng lượng 4.10^{-6}J để dao động điện, từ tự do. Tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì dòng điện trong khung bằng:
A. 0,2(A ) B. 0,02(A) C. 0,1(A) D. 0,01(A )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị công suất

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 275 mu H,điện trở thuần 0,5 Omega và một tụ điện có điện dung C =4200pF.Để duy trì dao động của mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V thì cần cung cấp cho mạch một công suất có giá trị là:
A.137.10^{-6}W . B. 2,15mW. C. 513.10^{-6}W. D. 1,34mW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính dải sóng của sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5μH đến 10μH và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10ρF đến 50ρF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng:

A. 421,3m leq lambda leq 1332m

B. 4,2m leq lambda leq 133,2m

C. 4,2m leq lambdaleq 13,32m

D. 4,2m leq lambda leq 42,15m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập vật lý 12

Chọn câu đúng. Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện điện dung C=5.10^{-3}mu F. Độ tự cảm L của mạch dao động là:
A. 2.10^{-4}H B. 5.10^{-4}H C. 5.10^{-3}H D. 5.10^{-5}H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mạch dao động điện từ

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ đi 2 lần thì tần số của mạch dao động sẽ
A. Tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. Không đổi D. Tăng 4 lần< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay