đối xứng tâm

44 kết quả phù hợp trong mục đối xứng tâm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.

Resized Image
a. Tìm ảnh của các điểm A, B, C, D qua phép đối tâm O
b. Tìm ảnh của tam giác AOB qua phép đối xứng trục BC
c. Chứng minh rằng tam giác BOC và tam giác ODM bằng nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x+2y-3=0 và A(1;1)
a. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O
b. Tìm ảnh d qua phép vị tự tâm A và tỉ số vị tự k = 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d ): x-4y+7=0 và điểm I( 1;-3)
1)T́m phương tŕnh đường thẳng (d1) là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tõm I.
2)T́m phương tŕnh đường thẳng (d2) ảnh của đường thẳng d qua phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự V( I; -2) và phép tịnh tiến theo véc tơ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng

Cho hàm số . Tìm để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập đối xứng tâm

Cho hàm số ,với Chứng minh rằng đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phép đối xứng tâm

Cho tam giác . Trên các cạnh ta lấy lần lượt các cặp điểm sao cho 6 điểm đó nằm trên cùng một đường tròn. Xét các đường thẳng như sau: đường thẳng đi qua và vuông góc với , đường thẳng đi qua và vuông góc với , đường thẳng đi qua và vuông góc với . Chứng minh rằng nếu ba đường thẳng đồng quy, thì các đường thẳng đi qua và vuông góc với , đi qua và vuông góc với đi qua và vuông góc với cũng đồng quy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phép đối xứng tâm

Cho điểm nằm bên trong góc vuông . Trên , lấy một điểm và trên lấy điểm tùy ý (hai điểm này không đồng thời trùng điểm ). Chứng minh rằng chu vi tam giác lớn hơn hai lần độ dài đoạn thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng tâm

Giả sử phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng . Chứng minh:a) Nếu không đi qua tâm đối xứng thì song song với , và cách đều .b) Hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi đi qua .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng tâm

Giả sử một hình có hai trục đối xứng vuông góc nhau tại . Chứng minh rằng hình có tâm đối xứng là .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng phép biến hình F biến điểm M thành M3

Cho tam giác nội tiếp trong đường tròn và một điểm thay đổi trên .gọi là điểm đối xứng với qua là điểm đối xứng với qua là điểm đối xứng với qua Chứng tỏ rằng phép biến hình biến điểm thành là một phép đối xứng tâm. Tìm quỹ tích điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho véctơ F có phải là phép dời hình hay không

Cho véctơ và một điểm . Với điểm bất kì, ta gọi là điểm đối xứng với qua là điểm sao cho . Gọi là phép biến hình biến thành là phép hợp thành của hai phép nào ? có phải là phép dời hình hay không? Chứng tỏ rằng là một phép đối xứng tâm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

CN là các trung tuyến Chứng minh rằng nếu

cho tam giác là các trung tuyến. Chứng minh rằng nếu thì đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng trực tâm H

Cho hai điểm cố định trên đường tròn và một điểm thay đổi trên đường tròn đó. Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng trực tâm của nằm trên một đường tròn cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy dựng một đường thẳng d đi qua A

Cho hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm . Hãy dựng một đường thẳng đi qua cắt lần lượt tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) Chứng minh rằng

Cho đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại . Gọi là phép đối xứng qua , là phép đối xứng qua đường thẳng là phép đối xứng qua mặt phẳng . Chứng minh rằng a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hợp thành của ba phép đối xứng qua ba mặt phẳng

Chứng minh rằng hợp thành của ba phép đối xứng qua ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau là một phép đối xứng tâm. Ngược lại mỗi phép đối xứng tâm đều có thể xem ( bằng nhiều cách) là hợp thành của ba phép đối xứng qua ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho 5 điểm trong không gian

Cho điểm trong không gian . Xác định các điểm sao cho các điểm lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng và điểm Tìm phương trình đường thẳng đối xứng với qua điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng a) Qua trục hoành b) Qua trục tungc) Qua gốc tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình bình hành ABCD biết phương trình các cạnh

Cho hình bình hành biết phương trình các cạnh và tâm . Lập phương trình các cạnh .


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay