đơn thức

8 kết quả phù hợp trong mục đơn thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

Resized Image

b) Tính giá trị của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Bài 1 (1,5 điểm)
a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

Resized Image
b) Tính giá trị của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc nhân đa thức với đa thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
Resized Image
Câu 3: thu gọn biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo este

Cho 2,54 gam este A bay hơi thì thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32 gam oxi ở cùng điều kiện. Thủy phân 25,4 gam este A cần dùng 400 gam dd NaOH 3%. Nếu khi thủy phân 6,35 gam este A bằng NaOH thì thu được 7,05 gam muối duy nhất. Tìm công thức cấu tạo este, biết rằng một trong hai chất tạo este là đơn thức.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn thức đồng dạng

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Thu gọn và tìm bậc đơn thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị tổng các đơn thức

Cho các đơn thức :

Resized Image
a) Tính tổng các đơn thức trên ?
b) Tính giá trị của tổng các đơn thức trên tại x = - 1; y = 2.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay