đơn thức

8 kết quả phù hợp trong mục đơn thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Bài 1 (1,5 điểm)
a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

Resized Image
b) Tính giá trị của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc nhân đa thức với đa thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
Resized Image
Câu 3: thu gọn biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo este

Cho 2,54 gam este A bay hơi thì thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32 gam oxi ở cùng điều kiện. Thủy phân 25,4 gam este A cần dùng 400 gam dd NaOH 3%. Nếu khi thủy phân 6,35 gam este A bằng NaOH thì thu được 7,05 gam muối duy nhất. Tìm công thức cấu tạo este, biết rằng một trong hai chất tạo este là đơn thức.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn thức đồng dạng

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Thu gọn và tìm bậc đơn thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị tổng các đơn thức

Cho các đơn thức :

Resized Image
a) Tính tổng các đơn thức trên ?
b) Tính giá trị của tổng các đơn thức trên tại x = - 1; y = 2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thức nào là đơn thức

Biểu thức nào dưới đây là đơn thức:
A. (5 - frac{1}{2} ) xy B. 5(x + y) Cx^{2}+1 D. frac{1}{x}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay