động vật kí sinh

2 kết quả phù hợp trong mục động vật kí sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

con đường lai xa và đa bội

Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ở
A. Thực vật B. Động vật kí sinh C. Động vật ít di động xa D. Động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái

Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường ở những nhóm sinh vật
A. Thực vật và động vật ít di động xa B. Thực vật và động vật kí sinh
C. Động vật giao phối D. Động vật ít di động xa< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay